MORSKI PRAĹ IČKIPERUTNINA
 

Državna razstava 2009

                                                        PRAVILNIK
                               15. DRŽAVNE RAZSTAVE MALIH ŽIVALI
                                            CELJE, 27. - 29. 11. 2009  

1. člen
 
Kraj razstave:................................HALA K, Celjskega sejma - Celje
Datum razstave:............................od 26. 11. do 29. 11. 2009
Sprejem živali:...............................26. 11. 2009 od 15 do 21 ure
Ocenjevanje živali:.........................27. 11. 2009 od 08.30 dalje
Otvoritev razstave:.........................27. 11. 2009 ob 13 uri
Zaključek razstave:........................29. 11. 2009 ob 16 uri
Podelitev nagrad:...........................29. 11. 2009 ob 14 uri
Razstava odprta:...........................Petek 13:00 do 19:00 ure,
                                                       Sobota 8:00 do 19:00 ure,
 
                                                      Nedelja od  08:00 do 16:00 ure                                                                                                                                                                                                                         Organizator Naslov razstave: SZDGPMŽ, Študljanska 87,1230 Domžale
Vodja razstave: Mihael Benetek,Pod Ostrim vrhom 5,1420 Trbovlje                                                            Tel.:041-505-598 

2. člen
 
Razstavljajo lahko vsi gojitelji člani društev SZDGPMŽ, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do SZDGPMŽ. 

3. člen
 
Način razstavljana
Razstavljajo se kolekcije, družine in posamezne živali. Vse prijavljene živali morajo biti pravilno označene. 
Kolekcijo sestavljajo štiri živali obeh spolov, iste pasme in iste barve. V skupno oceno šteje seštevek vseh štirih živali. 
Kunci se lahko razstavljajo posamezno in v kolekcijah. 
Perutnina se lahko razstavlja posamezno, v družinah in v kolekcijah.
Družino pri perutnini in vodni perutnini sestavljajo samec in dve samici (1:2) iste pasme in iste barve. 
Golobi se razstavljajo posamezno in v kolekcijah. 
Okrasna perutnina se lahko razstavlja posamezno ali v družini, ki jo sestavljata samec in samica (1:1) iste pasme in iste barve. 
Morski prašički se razstavljajo posamezno. Tekmujejo v kategoriji zrelih in mladih živali. 
Ptice se razstavljajo posamezno in se ocenjujejo po pravilih sekcije.  

4. člen
 
Nagrajevanje
 
Naslov prvak pasme se podeli najvišje odlično ocenjeni živali (96 in več točk), če je v posamezni pasmi razstavljeno najmanj osem živali. V kolikor je v posamezni pasmi razstavljeno najmanj 16 ali več živali, se lahko podeli naslov prvak pasme tudi živali nasprotnega spola. 
Naslov prvak barve pri golobih se podeli najvišje ocenjeni živali v pasmi (8 živali iste pasme - različne ali enake barve), kjer je predhodno že bil izpolnjen pogoj in podeljen naziv prvak pasme. 
Naslov prvak pasme se podeli tudi izredno ocenjeni živali, ki prejme 97 ali več točk ne glede na število prijavljenih živali. Če je v posamezni pasmi več živali ocenjenih z oceno 97 ali več točk, se izbere prvaka pasme, vsem ostalim pa se podeli nagrada za izredno žival, ki je enaka kot za prvaka pasme! 
Naziv kolekcija prvakov se podeli kolekciji, ki doseže seštevek najmanj 381 in več točk, če sta v posamezni pasmi razstavljeni najmanj dve kolekciji. V primeru dveh enako ocenjenih kolekcij ima prednost kolekcija, kjer so vse štiri živali odlično ocenjene. Seštevek sestavljajo ocene vseh v kolekciji ocenjenih živali, ki pa morajo biti obeh spolov.
Podeli se lahko tudi zlata kolekcija, kjer je potrebno zbrati vsaj 384,5 točke s tem, da nobena žival ni ocenjena manj kot 96 točk ali diamantna kolekcija, kjer je potrebno zbrati vsaj 387 točk s tem, da nobena žival ni ocenjena manj kot 96 točk.
 
Za podelitev naziva družina prvakov morata biti razstavljeni najmanj dve družini. Naziv se podeli družini, katere skupni seštevek znaša 286 točk in več. Pri dveh enako ocenjenih družinah ima prednost družina, kjer so vse živali odlično ocenjene.  
Za podelitev naziva družina prvakov pri okrasni in vodni perutnini je potrebno zbrati najmanj 191 točk ali več, razstavljeni pa morata biti vsaj dve družini ista pasme. Pri enakem seštevku točk ima prednost družina, kjer sta obe živali odlično ocenjeni.  Naziv prvak pasme pri morskih prašičkih se podeli najvišje ocenjeni odlični živali (96 točk in več), če je v pasmi razstavljeno najmanj pet živali. 

Pri avtohtonih pasmah (slovenski beloglavček, slovenski kunec in štajerska kokoš) se naziv prvak pasme podeli najbolje ocenjeni živali, vendar mora imeti oceno najmanj 96 točk ali več, ne glede na število prijavljenih živali.
Naslov kolekcija prvakov ali družina prvakov se podeli, če sta razstavljeni najmanj dve kolekciji oziroma družini vsaj dveh gojiteljev.
Razstavni odbor podeli tudi prehodni pokal za najlepšo žival slovenske avtohtone pasme. Kdor ta prehodni pokal osvoji trikrat zapored, ga dobi v trajno last. 
 

Možno je podeljevanje posebnih nagrad v skladu z razpisom za posebne nagrade malih živali. 
 

Za pridobitev vseh teh nazivov in nagrad je pogoj, da so vse razstavljene živali označene s slovenskimi oznakami.

Če pri kateri od prijavljenih pasem ni mogoče v skladu s temi pravili podeliti prej omenjenih nazivov, se živali sorodnih pasem lahko združujejo v skupine najmanj osmih živali in okrasno perutnino štirih živali.
     

5. člen
 
Prijave
 
Pravilno in čitljivo izpolnjene prijavnice morajo biti poslane skupaj s fotokopijo potrdila o plačani gajbarini za vse razstavljalce enega društva najkasneje do 08. 11. 2009 na naslov blagajnika:
BRANKO HERGULA, Cvetkovci 54, 2273 Podgorci 

6. člen
 
Razstavnina
 
- Kunci, perutnina in golobi............................. 3,00 EUR
-
Ptice in morski prašički.................................1,50 EUR
- Jun
iorji............................................................1,00 EUR
-
Katalog...........................................................3,50 EUR
(
Katalog velja kot permanentna vstopnica za razstavljalce.)

Posamezno društvo nakaže gajbarino za vse razstavljalce na poslovni račun SZDGPMŽ s pripisom GAJBARINA - DR in nazivom društva.
Številka transakcijskega računa je: 02150-0090924107
 
Katalog je za vse razstavljalce obvezen in velja kot stalna vstopnica. Razstavljalci jih dobijo pri blagajniku razstave (vhod na razstavišče). 

7. člen
 
Sprejem živali
 
Sprejem živali bo 26. 11. 2009 od 15:00 do 21:00 ure.
Živali, ki bodo pripeljane izven tega termina, ne bodo sprejete na razstavni prostor. Razstavljalci bodo živali po napotkih dežurnih članov razstave sami dali v predhodno določene kletke.
Nadzor nad vhlevitvijo bodo imeli vodje sekcij pri SZDGPMŽ.
Vse bolne in umazane živali ne bodo sprejete na razstavi prostor. Lastniki bodo svoje živali iz razstavnega prostora vzeli 29. 11. 2009 od 16:00 ure dalje.
Pri sprejemu živali na razstavo in v času trajanja razstave, bodo vse bolne živali ter poškodovane živali premeščene v karanteno. O odstranitvi živali z razstavnega prostora bo odločala tričlanska komisija, ko jo bo imenovalo vodstvo razstave. 

8. člen
 
Ocenjevanje
 
Ocenjevanje bo potekalo 27. 11. 2009 od 08.30 dalje.
Morebitne pritožbe na ocenjevanje so možne do 27. 11. 2009 do 19:00 ure.
Pisno pritožbo se ob plačilu kavcije 50 EUR preda na blagajni.
Komisija bo ob morebitni upravičenosti pritožbe vrnila razstavljalcu kavcijo.       

9. člen
Prodaja živali 
Prodajni ceni gojitelja se doda 10%, ki pripada organizatorju razstave.
Prodaja bo organizirana s pomočjo dežurne službe na razstavnem prostoru.
Dodatne oziroma naknadne prijave prodaje živali so možne izključno preko dežurne službe.
Osebna prodaja gojitelja na razstavnem prostoru je prepovedana.
Uradna prodaja in izdaja živali so bo lahko pričela po končanem ocenjevanju. 

10. člen
 
Veterinarski predpisi
 
Vse živali morajo biti zdrave in v razstavni kondiciji. Vsak razstavljalec s svojim podpisom jamči, da so njegove živali zdrave ter da ne izhajajo iz področja,na katerem je bila ugotovljena katera izmed nalezljivih bolezni .
V primeru delne ali popolne prepovedi razstavljanja posameznih vrst s strani Veterinarske uprave RS, bo razstavni odbor pravočasno obvestil sodelujoče klube in društva. Vodstvo razstave ne prevzema odgovornosti za bolne ali poškodovane živali. Ob morebitni izgubi živali, za katero je krivo vodstvo razstave, se bo višina odškodnine uskladila z oškodovanim razstavljalcem.
V primeru odpovedi razstave bo vodstvo vsem razstavljalcem vrnilo gajbarino in vplačilo kataloga.
    

RAZSTAVNI ODBOR
 

Sprememba:  6-10-2009 (9:33)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaščitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*