MORSKI PRAĹ IČKIPERUTNINA
 

Zapisnik sestanka sekcije za morske prašičke

Sekcija za male glodavce in morske prašičke pri SZDGPMŽ    

ZAPISNIK
 
sestanka sekcije, ki je bil 25.3. 2011 ob 18:00 v gostišču Medved v Škofji vasi.                             

Prisotni : Tomaž Benedik, Ludvik Smrekar, Mihael Benetek, Andreja Obu, Jože Ločniškar,
Maja Krempuš in Peter Podvršnik.   
Opravičeno odsoten :   Stane Novak.
  

Predlagani dnevni red :
 
1) Analiza dela sekcije za preteklo leto.
2) Program dela in finančni plan za leto 2011.
3) Rodovniški listi in matična knjiga.
4) Obnovitev spletne strani sekcije.
5) Prevod vzornika za morske prašičke.
6) Razno. 

Na predlagani dnevni red prisotni niso imeli pripomb oziroma dopolnil.
  

Ad.1
Predsednik sekcije Tomaž Benedik je v analizi dela izpostavil opazen premik glede na prejšnja leta, predvsem to velja za kvalitetno izvedbo 1. Specialne razstave morskih prašičkov, ki je zbrala dosedaj rekordno število razstavljavcev, pasem in živali. Kratko poročilo je podal predsednik Cavias rex kluba Peter Podvršnik, ki je bil organizator te razstave. Korak naprej je bil storjen tudi z poizkusno uvedbo rodovniških listov na dveh ocenjevalnih razstavah. Realiziran žal ni bil projekt prevoda standarda ter obnovitev spletne strani. V razpravi, ki je sledila je večina prisotnih izrazila željo, da se  vsako leto realizirajo vsaj trije sestanki sekcije oz. po potrebi tudi več.   

Ad.2
Predlog programa dela je podal vodja sekcije. Primarna naloga je sodelovanje na državni in regijski razstavi ter organizacija specialnih razstav morskih prašičkov na osnovi razpisa sekcije. Prisotni so se strinjali, da se za leto 2011 objavita razpisa za 2. specialno razstavo in za razstavo parov v sklopu društvene razstave. Rok za oddajo kandidatur je 30.4. 2011. Drugi del programa predvideva izdelavo matičnih knjig ter izdajanje rodovniških listov. Ker od ustanovitve sekcije do danes le ta ni bila deležna finančne podpore s strani SZDGPMŽ sekcija pričakuje, da bo zveza v letu 2011 namenila del svojih sredstev za tiskanje matičnih knjig. Urediti bo potrebno permanetno financiranje, saj je to do sedaj ležalo na ramenih posameznih članov sekcije. S ciljem, da se število gojiteljev, pasem in društev v bližnji prihodnosti poveča, so prisotni soglasno sprejeli predlog g.Benedika, ki ga bo predlagal na skupščini Zveze, da društva in klubi člani SZDGPMŽ nakažejo na račun sekcije za male glodavce in morske prašičke znesek v višini 15 EUR na leto. Sekcija bi s svojimi živalmi na pobudo društev sodelovala na njihovih društvenih razstavah ter s tem prispevala k večji pestrosti razstav in hkrati promociji morskih prašičkov. Finančni plan za leto 2011 bo odvisen predvsem od sredstev, ki jih bo SZDGPMŽ namenila sekciji ter od  prispevkov društev in klubov Zveze.
SKLEP 1:Programa dela sekcije za leto 2011 je vsebinsko potrjen. Vloge za organizacijo specialnih razstav morskih prašičkov sprejema vodja sekcije g. Benedik do 30.4. 2011.  

Ad.3
Peter Podvršnik je prinesel osnutek obrazca rodovniškega lista. K vsebinski in vizuelni obliki prisotni niso imeli pripomb oz. dopolnil razen, da se mora dodati rubrika za številko iz matične knjige. Rodovnike bodo izdajali vodje sekcij društev in klubov na osnovi vpisa v matično knjigo. Od vsakega izdanega rodovniškega lista sekcija pri Zvezi dobi 1 EUR. Ceno rodovniškega lista za svoje člane določi društvo samo. Rodovniška številka je sestavljena iz naslednjih podatkov :  (primer)  04 CRK 02 / 10 Prvi dve številki pomenita zaporedno številko gojitelja v matični knjigi ( 04 je številka za Majo Krempuš, ki je članica Cavias rex kluba (kratica CRK), 02 pomeni zaporedno številko skotene živali pri gojitelju ter zadnji dve številki 10, kar pomeni leto skotitve - (2010). Vodje sekcij naj pripravijo sezname z dodeljenimi številkami gojiteljev ter kratico društva( od dve do tri črke - npr. Jesenice - JE,  Laško -  LA, Škofja Loka  - ŠL ....) in podatke dostavijo g. Benediku. V kolikor bo SZDGPMŽ dodelila sredstva za tiskanje matičnih knjig bi le te lahko začeli uporabljati že v letu 2011. Prisotni so se strinjali, da osnutek obrazca pripravi Peter Podvršnik ter ga pošlje v vpogled in dopolnitev oz. popravo na naslove vodij sekcij pri društvih.
SKLEP 2: Oblika in vsebina rodovniškega lista je soglasno sprejeta.  

Ad.4
Tomaž Benedik je povedal, da je bil v kontaktu z g. Klinarjem, ki ureja spletno stran Zveze. Od njega je dobil podatek, da bo spletna stran v celoti obnovljena. Ne glede na to pa večina meni, da bi lahko že sedaj objavili vsaj nekaj avtorskih fotografij naših članov, ki prikazujejo najbolj pogoste pasme v Sloveniji. Dobrodošel bi bil tudi imenik gojiteljev, ki ga bomo v prihodnje nadgrajevali.  

Ad.5
Gospa Andreja Obu je postavila vprašanje ali bo slovenski vzornik za morske prašičke izšel morda že v letošnjem letu. Peter Podvršnik ji je pojasnil, da na tem projektu dela že gospod Marjan Ernestl od leta 2009, ki naj bi prevod EU vzornika po lastni iniciativi dopolnil z določenimi dopolnili in opisi iz češkega standarda. Gospoda Ločniškarja preseneča, zakaj  je potrebno prevajati češki standard, saj so celo avstrijski sodniki na razstavi ALPE-ADRIA v Celovcu ocenjevali izključno na osnovi EU vzornika. Z njegovo ugotovitvijo so se prisotni strinjali. Po daljši razpravi je bil sprejet sklep, da se slovenski vzornik dela izključno na prevodu EU standarda saj po njem ocenjuje večina nacionalnih zvez. Ker bi veliko novih članov želelo imeti Evropski vzornik morskih prašičkov je bila ponujena začasna alternativna rešitev z nabavo prevoda EU standarda  v hrvaškem jeziku.

SKLEP 3:
Za potrebe gojiteljev morskih prašičkov  se prevede originalni EU vzornik.  

Ad.6
Pod točko razno ni bilo vprašanj oz. razprav.   

Zadobrova, 30.3.2011
                                                                                                           

 
Zapisnikar:   Peter Podvršnik
  

Golobarska sekcija zapisnik 1/2010

SZDGPMŽ
GOLOBARSKA SEKCIJA
Marjan Lorber
Petrovičeva ul. 12
2000 Maribor 

ZAPISNIK
 

1. redni sestanek golobarske sekcije, ki je potekal 21. 2. 2010 v lovskem domu Pobrežje-Miklavž, v Mariboru, s pričetkom ob 9.00 uri.
 

Prisotna društva: ZGPG Slovenije, DZGMŽ Maribor, DGMŽ Trbovlje, DGPMŽ Žalec, DGPMŽ Odranci, DGMPŽ Grosuplje, DGMŽ Vrhnika, DGMŽ Kamnik, DGMŽ Slovenske Konjice, DGMPŽ Ormož, DGMŽ Ptuj, DGMŽ Koroška, vodja golobarske sekcije Slovenije Lorber Marjan in njegov namestnik Rajh Dušan, predsednik združenja sodnikov Slovenija Plohl Jože.
 

Ostali opravičeno odsotni: DGMPŽ Novo Mesto, DGMŽ Pragersko, King klub, DGPMŽ Ivančna Gorica, DGMŽ Oplotnica, Društvo Dravinjska dolina.
 

Ostali neopravičeno odsotni: DGMŽ Brežice, DGMŽ Celje, DGMŽ Jesenice, DGMŽ Kranj, DGMŽ Ljubljana polje, DGMŽ Murska Sobota, DGMŽM Škofje Loka, DGMŽ Velike Lašče,
DGMŽ Beltinci, Društvo RAKUN Slovenska Bistrica, DGMPŽ Laško.  

Lista prisotnih je priloga 1. originalnega zapisnika. 
 

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, kateri je bil tudi sprejet. Pred samim pričetkom obravnave dnevnega reda je predsednik sekcije, gospod Lorber Marjan obvestil člane, da bi za svojega namestnika imenoval Rajh Dušana, kar je bilo enoglasno sprejeto. 
 

Dnevni red:
1.) Analiza razstave v Celju,
2.) Podelitev EE medalje za najboljšega golobarja, 1. 2. 3. mesto.
3.) Plan dela za leto 2010.
4.) Razno 

1. točka: Analiza razstave v Celju.
Gospod predsednik nas je seznanil, da je bila razstava večinoma na njegovih ramenih. Bilo je zelo malo članov, razen Ormoškega društva, ki so mu pomagali. Sama razstava je za nas golobarje bila porazna, saj je bilo razstavljenih le 367 golobov v 34 pasmah, za katere smo podelili 14 prvakov pasem, samo 3 prvake barve in samo 3 kolekcije. Gospod Truntič Branko je bil mnenja, da je SZDGPMŽ razstavo zelo slabo organizirala. Gospod Plohl Jože je bil mnenja, da smo za neuspeh predvsem bili krivi sami, ker smo se pri razstavi zelo slabo organizirali.
SKLEP: V bodoče se kaj takega več ne sme dogajati in golobarska sekcija se mora potruditi, da do česa takega več ne bo prišlo.  

2. točka:

Podelitev EE medalje za najboljšega golobarja, 1. 2. 3. mesto.
Gospod Dušan Rajh je obvestil prisotne, da je golobarska sekcija naredila enoten obrazec, za prijavo golobarjev. Kriterij za podelitev nagrad je pravilnik za podeljevanje EE, katerega je izdala zveza in od njega ne bo odstopala, razen datumskih rokov, katerih se več ne da izpolniti.
SKLEP: -Golobarska sekcija bo vsem svojim sekcijam poslala zapisnik tega sestanka, obrazec za prijavo golobarjev in pravilnik o podelitvi EE. Vsi predsedniki golobarskih sekcij bodo morali obrazce za EE medalijo izpolnjeno vrniti do 31. 3. 2010, na naslov:
Lorber Marjan
Petrovičeva ul. 12
2000 Maribor
ali na e-mail: dusan.rajh2@siol.net

- Po 31. 3. 2010 bo vse obrazce, ki so prispeli na golobarsko sekcijo pregledala tričlanska komisija, ki smo jo sprejeli na sestanku in je bila enoglasno sprejeta, v sestavi: Dušan Rajh,
Dušan Černinšek in Danilo Peternik. O rezultatih bodo obvestili vodje sekcij.  

3. točka:

Plan dela za leto 2010.
- naročilo obročkov za leto 2011
- specialna razstava za golobe 2010
- standard za golobe
- preventiva za golobe
- cepljenje za golobe 

- Naročilo obročkov za leto 2011: Obročke bomo naročili po dosedanji praksi. Cena obročka ostane 0,22?. Gospod predsednik je povedal, da smo naročili 10.000 obročkov.
- Specialna razstava za golobe za leto 2010: Predsednik je podal dve varianti organizacije razstave. Prva možnost je, da jo naredimo v sklopu društvene razstave, naredimo razpis za razstavo in ga pošljemo po društvih. Katero društvo bi ponudilo najboljše pogoje bo organiziralo razstavo. Druga možnost je, da razstavo organiziramo sami. Po burni razpravi je bilo enoglasno sklenjeno, da razstavo organiziramo sami. SKLEP: Specialno razstavo organizira Golobarska sekcija Slovenije, v mesecu novembru ali decembru. Predsednik in namestnik poskrbita za prijavo razstave pri SZDGPMŽ ter zaprosita za 3000 EUR denarne pomoči, za izpeljavo razstave. 
- Standard za golobe: Gospod Plohl Jože nas je seznanil, da so naši standardi za golobe zelo v zaostanku, da je veliko sprememb in je sodnikov zelo oteženo delo.Predlagal je naslednje:
- Potrebno je spremeniti slike v barvne.
- Popraviti spremembe standarda.
- Narediti standard za golobe, kateri se razstavljajo v Sloveniji in za njih še ni standarda.Ker je to strokovna literatura, na kateri temelji celotna vzreja golobov v Sloveniji so popravki nujno potrebni.
SKLEP: Golobarska sekcija se strinja z gospodom Plohlom in s predlagano komisijo za standard, v sestavi : Plohl Jože, Ledinek Ivan, Čegovnik Igor. 

- Preventiva golobov: Razprava je tekla v smeri, da imamo v Sloveniji kar nekaj problemov glede zdravja golobov, predvsem zaradi neznanja veterinarskih ustanov. Zato smo se odločili, da vsaj enkrat letno priredimo predavanje o zdravstveni negi in boleznih, za kar bi potrebovali vsaj 300 EUR za predavatelja.
SKLEP: Ledinek Ivan je zadolžen, da zagotovi usposobljenega predavatelja. 

- Cepljenje golobov: V Evropi se pojavlja vse več bolezni, ki jih je brez preventivnega cepljenja težko odpraviti. Še večji problemi pa so v Sloveniji, kjer teh cepiv sploh ni. Problem je tudi pri razstavljanju golobov v tujini, kjer se zahteva uradno cepljenje, katerega v Sloveniji ne moremo opraviti.
SKLEP: Golobarska sekcija bo zahtevala po dogovoru z ostalimi sekcijami v zvezi, da se od Ministrstva za kmetijstvo zahteva denar za veterinarsko fakulteto, da nabavi to cepivo. Nedopustno je, da  ima Slovenija, ki je v Evropski uniji, svoje živali tako rekoč v karanteni.  

4. Razno
- Predaja obročkov za leto 2010 in dodatno naročilo: Vodja sekcije je bil pohvaljen, ker je nabavo odlično opravil.
- Prejeta pritožba gospoda Janeza Potočnika glede ocenjevanja, katero je predsednik prebral in s tem seznanil tudi predsednika sodniške organizacije.
- Na pobudo gospoda Agniča je bil sprejet sklep, da se pritožbeni rok glede ocenjevanja podaljša na zadnji dan, do 11.00 ure.
- Na pobudo udeležencev je odločeno, da se prične s popravo razstavnega pravilnika za golobarje, kakor tudi pravilnika za podeljevanje EE medalje.
- Predsednik nas je seznanil, da se pod vodstvom Štefana Jeze organizira ustanovitev kluba slovenski beloglavček in prosi za finančno pomoč pri ustanovitvi, kar je članstvo odobrilo.
SKLEPI:
- Vodstvo sekcije bo gospodu Potočniku na pritožbo pisno odgovorilo.
- Na naslednjem sestanku bo sekcija ustanovila komisijo, ki bo delala na popravi razstavnega pravilnika in pravilnika za EE medalijo.
- Gospod Jeza mora dostaviti vlogo, za dodelitev sredstev, za ustanovitev kluba Slovenski beloglavček.  

Ker drugih razprav ni bilo je predsedujoči sejo ob 12.45. zaključil.
  

Predsednik sekcije:                                                                 Namestnik:
Lorber Marjan                                                                         Dušan Rajh    Sprememba:  4-04-2011 (14:14)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaščitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*