MORSKI PRAÅ IČKIPERUTNINA
 

Pravila SZDGPM®

Na osnovi 8. in 9. člena Zakona o dru¹tvih (ur.L.RS ¹t.60/95,49/98 in 89/99) je skup¹čina Slovenske zveze dru¹tev gojiteljev pasemskih malih ¾ivali na svoji redni seji dne 29. 05. 2010 v Tremerjih pri Celju sprejela naslednja pravila: 

PRAVILA
 

SLOVENSKE ZVEZE DRU©TEV GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ®IVALI

 
I.      SPLO©NE DOLOČBE 
1. člen
Slovenska zveza dru¹tev gojiteljev pasemskih malih ¾ivali (v nadaljnjem besedilu SZDGPM®) je dru¹tvena organizacija, v katero se na osnovi pristopne izjave vključujejo Regijske zveze, dru¹tva in klubi z namenom uresničevanja skupnih interesov pri razvijanju in pospe¹evanju gojenja malih ¾ivali v Sloveniji.  

2. člen
SZDGPM® je pravna oseba zasebnega prava in jo zastopa predsednik SZDGPM®. 

3. člen
Sede¾ SZDGPM® je na ©tudljanski cesti 87, 1230 Dom¾ale. 

4. člen
SZDGPM® ima svoj pečat, je okrogle oblike, premera 3,5 centimetra, v sredini je znak s podobo kunca, goloba in petelina. Ob robu je napis SLOVENSKA ZVEZA DRU©TEV GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ®IVALI. 

5. člen
SZDGPM® se lahko vključuje in povezuje s sorodnimi tujimi ali mednarodnimi organizacijami. 

6. člen
Delo SZDGPM® je javno in v interesu regijskih zvez, dru¹tev in klubov. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik SZDGPM®. SZDGPM® obve¹ča o svojem delu javnost:
-     z objavljanjem vabil, zapisnikov in z izdajanjem svojega glasila,
-     tako, da so vsi zapisniki vseh organov SZDGPM® na voljo vsem članom,
-     tako, da so seje organov SZDGPM® javne in nanje vabijo novinarje in druge osebe, ki izka¾ejo interes,
-     preko sredstev javnega obve¹čanja. 

7. člen
SZDGPM® lahko podeljuje odlikovanja, priznanja in častne nazive v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in častnih nazivov. 

II.
     
NALOGE IN CILJI SZDGPM®
 
8. člen
SZDGPM® ima naslednje naloge:
-     pospe¹uje razvoj gojenja malih ¾ivali po dru¹tvih, klubih in med prebivalci RS, z javnimi predavanji, seminarji in strokovnimi srečanji, članki, razstavami in strokovnimi publikacijami.
-     dru¹tvom in klubom na področju RS nudi strokovno pomoč in skrbi za izobra¾evanje njihovih članov ter strokovnih kadrov,
-     skrbi za nabavo potrebnega ¹tevila pasemskih ¾ivali,
-     pristojnim organom predlaga ukrepe za za¹čito posameznih avtohtonih pasem malih ¾ivali ,
-     sodeluje z republi¹ko veterinarsko slu¾bo pri preprečevanju in zatiranju različnih bolezni malih ¾ivali,
-      sodeluje s pristojnimi ustanovami, ki se ukvarjajo s problematiko gojenja malih ¾ivali ter sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
-     nudi pomoč pri ustanavljanju regijskih zvez, dru¹tev, klubov sli sekcij,
-     lahko organizira zabavne prireditve za člane,
-     organizira dr¾avne razstave malih ¾ivali,
-     organizira specialne razstave posameznih vrst in pasem malih ¾ivali,
-     organizira mednarodno ali evropsko razstavo,
-     izvaja naloge in aktivnosti povezane s prirejo mesa, jajc in drugih produktov ¾ivalskega izvora ter se pri tem povezuje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. 

9. člen
Delovanje SZDGPM® temelji na njenih sekcijah in strokovnih organih, ki jih predlaga upravni odbor SZDGPM®, potrdi in ustanovi pa najvi¹ji organ Skup¹čina SZDGPM®.
Sekcije in strokovni organi niso pravne osebe in delujejo v skladu s Pravili SZDGPM®, Etičnim kodeksom gojiteljev, Pravilnikom o delu sekcij, poslovniki ter ostalimi pravilniki SZDGPM®.
Sekcije so:
-     kunčjerejska,
-     perutninarska,
-     golobarska,
-     sekcija za male glodalce,
-    sekcija za ptice,
-     juniorska sekcija,
-     in ostale, če jih potrdi skup¹čina SZDGPM®.
Strokovni organi so:
-     Zdru¾enje sodnikov (sodniki ocenjevalci),
-     in ostali, če jih potrdi skup¹čina SZDGPM®.
Zdru¾enje sodnikov pri SZDGPM® deluje kot najvi¹ji strokovni organ SZDGPM® in kot pravna oseba zasebnega prava.
Juniorska sekcija deluje v okviru vseh zgoraj na¹tetih sekcij in se pri svojem delovanju ravna po Pravilniku o juniorjih in Pravilnikom o sekcijah.

Sekcijo sestavljajo predsedniki regijskih, dru¹tvenih in klubskih sekcij.
 Predsednik sekcije in njegov namestnik se izvolita na predlog članov sekcije, potrdi pa jih skup¹čina SZDGPM®. Vodje sekcij pri SZDGPM® in predsednik Zdru¾enja sodnikov so hkrati tudi člani upravnega odbora SZDGPM®.   

III.
     
ČLANSTVO, PRAVICE IN DOL®NOSTI
 
10. člen
Članice SZDGPM® so lahko regijske zveze, dru¹tva in klubi na območju R.Slovenije, ki s pisno pristopno izjavo najvi¹jega organa pristopi v SZDGPM®. 

11. člen
Vstop in prenehanje članstva potrdi skup¹čina SZDGPM®. 

12. člen
Pravice in dol¾nosti članov so:
-     voliti predsednike v organe SZDGPM®,
-     s predlogi in pobudami sodelovati pri delu organov SZDGPM®,
-    redno plačevati članarino in druge obveznosti v roku, ki ga določi skup¹čina SZDGPM®,
-    da vestno skrbijo za premo¾enje SZDGPM®. 

13. člen
Članarino plačujejo SZDGPM® vse njene članarine na način, roku in v vi¹ini, ki jo določi skup¹čina SZDGPM®. 

14. člen
Članstvo v SZDGPM® preneha:
-     po zakonu,
-     s pisno izjavo o izstopu,
-     s prenehanjem obstoja regijskih zvez, dru¹tev ali klubov,
-     z izključitvijo na podlagi dokončnega sklepa skup¹čine SZDGPM®. 

IV.
     
ORGANI SZDGPM®
 

15. člen
Organi SZDGPM® so:
-     skup¹čina,
-     upravni odbor,
-     nadzorni odbor,
-     častno razsodi¹če. 

16. člen
Skup¹čina SZDGPM® je najvi¹ji organ, ki ga sestavljajo člani upravnega in nadzornega odbora, člani častnega razsodi¹ča ter delegati regijskih zvez, dru¹tev in klubov s pisnim pooblastilom.
Vsaki članici SZDGPM® pripada 1 delegatsko mesti na prvih 40 aktivnih članov, za vsakih naslednjih 40 aktivnih članov pa ¹e dodatno delegatsko mesto, vendar pa ne več kot 3 mesta.
Vsaki regijski zvezi pripada tolik¹no ¹tevilo delegatskih mest, kot jih je s sklepom sprejela skup¹čina SZDGPM® na svojem zadnjem zasedanju.
Aktivni so vsi tisti člani, ki so poravnali letno članarino SZDGPM® v vi¹ini in roku, ki ga je določila skup¹čina SZDGPM®.  

17. člen
Skup¹čino odpre predsednik SZDGPM® in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Po izvolitvi vodi delo skup¹čine delovno predsedstvo. Predsednik delovnega predsedstva predlaga člane skup¹činskih delovnih teles:
-     verifikacijsko komisijo (3 člani),
-     komisijo za sklepe (3 člani),
-     volilno komisijo (3 člani),
-     zapisnikarja,
-     overovatelja  zapisnika (2 člana),
-     in druge delovne organe. 
Predsednik delovnega predsedstva vodi zasedanje na način, ki ga predpisuje Pravilnik o delu skup¹čine in volilnih postopkih. 

18. člen
Skup¹čina SZDGPM® je sklepčna, če je ob napovedanem začetku navzočih več kot polovica delegatov. Če ob napovedanem začetku skup¹čina ni sklepčna, se začetek zasedanja odlo¾i za 30 minut, nakar skup¹čina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tretjina delegatov. 

19. člen
Skup¹čina je lahko redna ali izredna. Redno skup¹čino sklicuje predsednik SZDGPM® po sklepu upravnega odbora enkrat letno.
Izredno skup¹čino skliče predsednik SZDGPM® po sklepu upravnega odbora ali na predlog 1/3 članic SZDGPM®. Če predsednik SZDGPM® izredne skup¹čine ne skliče v tridesetih dneh po sprejemu zahteve, potem to stori tajnik SZDGPM® na osnovi sklepa predsednika nadzornega odbora.
Za izredno skup¹čino veljajo določbe pravil kot za redno, s tem, da mora sklepati samo o zahtevah, zaradi katerih je bil sklican.
Sklicevanje redne ali izredne skup¹čine mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj petnajst dni pred sklicem. 

20. člen
Vabilo na skup¹čino s predlogom dnevnega reda in gradivom za obravnavo se odpo¹lje delegatom najmanj 15 dni pred sklicem. Na skup¹čino so vabljeni tudi predsedniki komisij in drugih delovnih teles SZDGPM®, vabila lahko dobijo tudi sponzorji in tisti, ki jih problematika zanima, vendar imajo vsi povabljeni le posvetovalno pravico.  

21. člen
Skup¹čina:
-     sklepa o poslovniku dela skup¹čine,
-     sprejema in spreminja Pravila SZDGPM®, Etični kodeks in pravilnike, ki urejujejo delovanje SZDGPM®,
-     sklepa o poročilih organov SZDGPM® in njenih sekcij,
-     sprejema program dela in finančni plan,
-     potrjuje letni zaključni račun,
-     voli predsedstvo SZDGPM® (predsednika, dva podpredsednika, tajnika, blagajnika),-     potrjuje vodje sekcij pri SZDGPM®,
-     voli nadzorni odbor,
-     voli častno razsodi¹če,
-     voli delovne organe skup¹čine,
-     razre¹uje predsedstvo SZDGPM® in organe SZDGPM®,
-     sklepa o članstvu v drugih organizacijah,
-     sklepa o izključitvi članic iz SZDGPM®,
-     sprejema nove članice SZDGPM®,
-     sklepa o prenehanju obstoja SZDGPM®,
-     dokončno sklepa o prito¾bah članov ali članic SZDGPM® zoper sklepe upravnega odbora in častnega razsodi¹ča,
-     odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
-     odloča o drugih vpra¹anjih, ki izhajajo iz zakonskih predpisov in Pravil SZDGPM®. 

22. člen
Sklepe skup¹čine se sprejema z navadno večino glasov navzočih delegatov, razen za sprejemanje Pravil SZDGPM®, njenih sprememb in dopolnil, kjer je za sprejetje potrebna 2/3 večina glasov navzočih delegatov z glasovalno pravico. 

23. člen
Volitve predsedstva, nadzornega odbora, častnega razsodi¹ča, ter potrjevanje vodij sekcij lahko potekajo tajno ali javno. O načinu volitev odločajo delegati skup¹čine z glasovanjem. 

24. člen
Posamezni člani ali lista so lahko izvoljeni le dva mandata zapored. Ponovno lahko za funkcije v organih SZDGPM® kandidirajo po preteku 4 let, izjema so kandidature v komisijah SZDGPM® ali razstavnih oziroma organizacijskih odborih pod okriljem SZDGPM®. Volilni postopek kandidiranja obsega dve fazi: evidentiranje in kandidiranje. Postopek evidentiranja se začne 3 mesece pred predvidenim datumom volilne skup¹čine.  

Če upravni odbor SZDGPM® ne dobi dovolj predlogov za kandidate posameznih funkcij za organe v SZDGPM®, lahko predlaga kandidate na seji upravnega odbora z večino glasov. Postopek evidentiranja se konča po 40 dneh od objave upravnega odbora SZDGPM®.
 
Kandidiranje obsega:
-     sestavo kandidacijske liste, ki jo opravi upravni odbor SZDGPM®,
-     soglasje k kandidaturi. 
Za eno funkcijo lahko kandidira več kandidatov. Kandidira lahko posameznik ali lista, če dobi podporo najmanj 1/2  članov upravnega odbora ali vsaj polovice članic SZDGPM®. Izdelavo kandidatne liste pripravi upravni odbor najmanj en mesec pred volitvami. 

25. člen
Predsednik SZDGPM® usklajuje in skrbi za izvr¹itev programa dela, finančnega plana in sklepov skup¹čine. V primeru njegove odsotnosti ga nadome¹ča eden od obeh podpredsednikov. Predsednik predstavlja in zastopa SZDGPM® pred tretjo osebo v premo¾enjskih in drugih pravnih poslih, ter je odgovoren za zakonito delo SZDGPM®.
Predsednik SZDGPM® je za svoje delo in zakonito poslovanje odgovoren skup¹čini SZDGPM®.   

26. člen
Naloga prvega podpredsednika je, da skrbi za delo na strokovnem področju, drugega pa, da usklajuje delo z regijskimi zvezami, dru¹tvi in klubi. Oba pa po dogovoru nadome¹čata predsednika SZDGPM® v njegovi odsotnosti. 

UPRAVNI ODBOR
 
27. člen
Upravi odbor je kolektivni izvr¹ilni organ skup¹čine v katerem imajo vsi člani enake pravice in dol¾nosti, ter so neposredno vključeni v uresničevanje pravil, programa dela in sklepov skup¹čine.
Upravni odbor sestavljajo:
-     predsedstvo (predsednik, dva podpredsednika, tajnik, blagajnik),
-     predsedniki regijskih zvez, vodje sekcij v SZDGPM®,
-     predsednik Zdru¾enja sodnikov. 
Na sejo upravnega odbora se po potrebi lahko vabijo predsedniki stalnih in začasnih komisij, ter predsedniki dru¹tev in klubov članic SZDGPM®, ter generalni sponzor SZDGPM®. 

28. člen
Pravice in dol¾nosti članov upravnega odbora so:
-         vodi vse posle med dvema skup¹činama,
-         uresničuje program dela in sklepe skup¹čine,
-         potrjuje sklepe in predloge vodij sekcij pri SZDGPM®, sprejema terminski koledar meddr¾avnih, regijskih in specialnih razstav,
-         skrbi za uresničevanje skupnih interesov,
-         koordinira delo sekcij ostalih organov SZDGPM®,
-         pripravlja gradivo za skup¹čino,
-         predlaga skup¹čini osnovne usmeritve programa dela SZDGPM® in pravil,
-         sprejema vse pravilnike in izvr¹ilne akte, razen tistih, ki jih sprejema skup¹čina,
-         pripravi in predlaga letni program dela, ter finančni plan,
-         vodi finančno in materialno poslovanje vseh organov in sekcij v SZDGPM®,
-         pripravlja predračun prihodkov in odhodkov,
-         sklepa o zaključnem računu,
-         predlaga skup¹čini vi¹ino in rok plačila članarine SZDGPM®,
-         sodeluje z dr¾avnimi in drugimi organizacijami, katerih dejavnost je povezana z gojitvijo malih ¾ivali,
-         uresničuje druge naloge po pooblastilu skup¹čine,
-         upravni odbor sestavlja 10 do 15 članov,
-         upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov,
-         na sejo vabi poleg članov tudi predsednika nadzornega odbora,
-         ¹tevilčno sestavo upravnega odbora se potrdi na vsaki letni skup¹čini SZDGPM®,
-         delegira in potrjuje delegate, ki zastopajo SZDGPM® na evropskih in mednarodnih konferencah ali srečanjih,
-         koordinira in potrjuje termine mednarodnih, dr¾avnih in specialnih razstav,
-         prvostopenjsko odloča o sklepih častnega razsodi¹ča, ter o prito¾bah in pro¹njah članstva,
-         upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog ustanovi stalne ali občasne komisije, ki so za svoje delo odgovorne Upravnemu odboru SZDGPM®. 

NADZORNI ODBOR
 
29. člen
Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani. Sklepe sprejme z večino glasov vseh članov. Nadzorni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika na svoji seji, ki jo skliče najstarej¹i izvoljeni član. Nadzorni odbor se sestane najmanj enkrat letno, po potrebi tudi večkrat. Predsednik in člana nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani drugih organov v SZDGPM®. 

30. člen
Pravice in dol¾nosti nadzornega odbora so:
-         spremlja izvajanje zakonskih predpisov,
-         skrbi za uresničevanje Pravil SZDGPM®,
-         pregleduje finančno in materialno poslovanje SZDGPM®,
-         pregleda zaključni račun,
-         opozarja upravni odbor SZDGPM® na morebitne nepravilnosti v delovanju organov SZDGPM®,
-         o svojem delu poroča skup¹čini SZDGPM®. 

ČASTNO RAZSODI©ČE
 
31. člen
Častno razsodi¹če je organ skup¹čine. Voli ga skup¹čina izmed prisotnih delegatov, ima pet članov, ki jih izvoli skup¹čina za dobo ¹tirih let. Častno razsodi¹če obravnava vse primere kr¹enja Pravil SZDGPM®, Etičnega kodeksa in drugih pravilnikov SZDGPM®, neizvr¹evanje sklepov skup¹čine, njenih organov, ter obveznosti do SZDGPM®.
Zoper sklep častnega razsodi¹ča je mo¾na prito¾ba na predsedstvo SZDGPM®, ter na drugi stopnji na skup¹čino SZDGPM® v roku 15 dni po vročitvi sklepa.
Razsodi¹če obravnava vse kr¹itve Pravil SZDGPM®, Etičnega kodeksa in pravilnikov SZDGPM®, neizvr¹evanje sklepov organov SZDGPM® in dejanj, ki lahko kakorkoli ¹kodujejo ugledu SZDGPM®.
Častno razsodi¹če izreka ukrepe na podlagi Pravilnika o častnem razsodi¹ču in Etičnega kodeksa gojiteljev, ki ga sprejme skup¹čina SZDGPM®.
Izreče lahko naslednje ukrepe:
-         opomin,
-         javni opomin,
-         skup¹čini predlaga izključitev kr¹itelja iz SZDGPM®,
-         skup¹čini predlaga prepoved opravljanja določene funkcije ali vseh funkcij v SZDGPM®.
O svojih sklepih obve¹ča upravni odbor SZDGPM® in skup¹čino SZDGPM®.  


V.
     
FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
 

32. člen
O premo¾enju in finančnem poslovanju vodi SZDGPM® knjige v skladu z veljavnimi knjigovodskimi standardi za dru¹tva in klube. Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vsak član SZDGPM®. 

33. člen
Sredstva SZDGPM® so:
-         nepremičnine,
-         premičnine,
-         članarina,
-         dotacije in subvencije,
-         sponzorska sredstva. 

34. člen
S sredstvi SZDGPM® upravlja upravni odbor. Odredbodajalec za finančni načrt je predsednik SZDGPM®. Za nadzor porabe finančnih sredstev skrbi nadzorni odbor in pristojno računsko sodi¹če. 

35. člen
Delo SZDGPM® temelji na osnovi samofinanciranja:
-         članarina,
-         lastna dejavnost (organizacija zabavnih prireditev),
-         druga sredstva (dotacije, donacije, sponzorska sredstva, subvencije,...),
-         vsaka delitev premo¾enja med člane ali članice SZDGPM® je nična, prese¾ek prihodkov nad odhodkov se mora porabiti izključno za osnovno dejavnost SZDGPM®. 


VI.
     
ODLIKOVANJA IN NAGRADE
 

36. člen
Za zasluge za napredek gojenja malih ¾ivali podeljuje skup¹čina odlikovanja prve stopnje in plaketo Antona Lehrmana posameznikom, organizacijam, dru¹tvom in klubom.
Skup¹čina določa merila v zvezi s podeljevanjem priznanj. V ta namen skup¹čina izvoli komisijo:
-         komisija je sestavljena iz petih članov,
-         komisija je sklepčna, če prisostvujejo saj trije člani. 


VII.
     
PRENEHANJE ZVEZE
 

37. člen
SZDGPM® prenega obstojati:
-         s sklepom skup¹čine SZDGPM® z večino glasov vseh delegatov,
-         ko je članic manj kot tri,
-         z odločbo pristojnega upravnega organa za notranje zadeve o prepovedi delovanja. 

38. člen
V primeru prenehanja delovanja SZDGPM® se premo¾enje prenese na članico SZDGPM®, ki po razpadu SZDGPM® ¹e naprej deluje kot samostojno dru¹tvo ali klub. 

39. člen
V skladu s temi pravili ima SZDGPM® ¹e naslednje splo¹ne pravilnike:
-  Pravilnik o delu sekcij,
-  Pravilnik o Zdru¾enju sodnikov, upravnem odboru in sodnikih,
-  Razstavni pravilnik SZDGPM®,
-  Etični kodeks gojiteljev,
-  Pravilnik o podeljevanju priznanj in častnih nazivov,
-  Pravilnik o vodenju skup¹čine in volilnih postopkih,
-  Pravilnik kunčjerejske sekcije,
- Pravilnik golobarske sekcije,
-  Pravilnik perutninarske sekcije,
-  Pravilnik juniorske sekcije.
-  Pravilnik o delu častnega razsodi¹ča,
-  Pravilnik o denarnih nadomestilih,
-  in ostali pravilniki, ter poslovniki, če jih sprejme skup¹čina SZDGPM®.   


VIII.
     
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
40. člen
Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati pravila SZDGPM®, ki so bila sprejeta 19. 04. 2009 v Marija Gradcu pri La¹kem. 

41. člen
Ta pravila je sprejela skup¹čina SZDGPM® dne 29. 05. 2010 v Tremerjih pri Celju in pričnejo veljati ter se uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z zakonskimi pravili RS.     

Tajnik:                                                                                            Predsednik:
Borut Ernestl                                                                                  Marjan Ernestl    

Sprememba:  30-06-2010 (14:11)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko za¹čitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*