MORSKI PRAĹ IČKIPERUTNINA
 

Značka Antona Lehrmana

Na podlagi 7.člena Pravil slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali je skupščina SZDGPMŽ na svoji seji 19. 4. 2009 sprejela :                                                                                                                

PRAVILNIK        
       
o podeljevanju značk Antona Lehrmana
                  


1. člen
Značke Antona Lehrmana se podeljujejo na zboru članov društev in klubov članic Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali ( v nadaljevanju SZDGPMŽ) ter na letni skupščini SZDGPMŽ.  

2. člen
Podeljujejo se naslednje vrste značk :
zlata - 1.stopnje,
srebrna - 2.stopnje in
bronasta - 3.stopnje.
Bronaste in srebrne značke se podeljujejo na zborih članov društev oz. klubov, zlate značke se podeljujejo na letni skupščini SZDGPMŽ. Zlate značke podeljuje predsednik SZDGPMŽ ali predsednik Komisije za priznanja pri SZDGPMŽ. Srebrne in bronaste značke podeljuje predsednik društva oz. kluba.   

 
3. člen
Društva ali klubi, ki imajo do 50 aktivnih članov lahko vsako leto podelijo  največ 2 bronasti in 1 srebrno značko. Društva ali klubi, ki imajo več kot 50 aktivnih članov lahko vsako leto podelijo 4 bronaste in 2 srebrni znački. Med podelitvijo bronaste in srebrne značke morata preteči vsaj dve leti. Zlato značko se lahko podeli najprej 5 let po prejetju srebrne značke.Podelitve značk potekajo po stopnjah.  

4. člen
Predloge za dodelitev bronastih in srebrnih značk lahko v pisni obliki predlagajo vsi člani društev oz. klubov. O predlogih razpravlja Komisija za priznanja, ki svojo odločitev poda  upravnemu odboru društva oz. kluba. Ta mora predlagane kandidate za priznanja potrditi vsaj 30 dni pred občnim zborom društva. 

5. člen
Komisija za priznanja pri SZDGPMŽ mora objaviti razpis za zlate značke najmanj 90 dni pred letno skupščino SZDGPMŽ. V razpisu morajo biti navedeni pogoji za pridobitev priznanja, ki so v skladu s tem pravilnikom ter termini za oddajo pisnih vlog predlagatelja.Predlagatelji kandidatov za zlato značko so lahko društva ali klubi članic SZDGPMŽ.Vsi predlogi morajo biti podani v pisni obliki ter se nanašati izključno na člene objavljene v razpisu.

 
6. člen
Vsa društva oz. klubi morajo seznam prejemnikov priznanj 3. in 2. stopnje poslati na naslov tajnika SZDGPMŽ najkasneje 30 dni po njihovem občnem zboru. Tajnik SZDGPMŽ vodi evidenco prejemnikov priznanj vseh treh stopenj ter s podatki seznanja Komisijo za priznanja pri SZDGPMŽ. Tajnik SZDGPMŽ sodeluje na vseh sestankih Komisije za priznanja ter o tem vodi zapisnike. O sklepih komisije je dolžan obvestiti predlagatelje vsaj 30 dni pred letno skupščino SZDGPMŽ. 

7. člen
Komisija za priznanja pri SZDGPMŽ je dolžna obravnavati vse pisne predloge,ki so prispeli v roku, določenem v razpisu. V kolikor je predlog za podelitev značke pomanjkljiv oz. ni dovolj utemeljen se z obrazložitvijo zavrne ter se s potrebnimi dopolnitvami obravnava v naslednjem letu, kar pa ne zadrži ponovnega zahtevka. 

8. člen
Komisija za priznanja pri SZDGPMŽ o svojih odločitvah odloča z javnim glasovanjem. Vsak član komisije ima pravico do deljenega mnenja, ki se lahko na njegovo željo vnese v zapisnik sestanka.Predlog za podelitev je sprejet , če zanj glasuje večina članov komisije. V primeru, da je izid glasovanja neodločen, odloča glas predsednika komisije. 

9. člen
Prejemnik priznanja dobi poleg značke za katero je bil predlagan tudi pisno diplomo velikosti 20 X 30 cm s podpisom predsednika društva oz. predsednika SZDGPMŽ. 

10. člen
Bronaste značke in srebrne značke se podeljujejo gojiteljem, ki izpolnjujejo naslednje kriterije :
- Gojiteljem društev oz. klubov, ki so s svojim predanim delom pripomogli k uspešni organizaciji društvenih razstav.
- Članom društev oz. klubov, ki so pripomogli k večji prepoznavnosti gojiteljske dejavnosti v matičnem okolju.
- Gojiteljem, ki se pri vzgoji živali striktno držijo temeljnih načel  Etičnega kodeksa gojiteljev.
- Članom društev oz. klubov, ki dosegajo vrhunske rezultate na društvenih, meddruštvenih in regijskih razstavah.
- Gojiteljem, ki permanentno razstavljajo na razstavah organiziranih pod okriljem SZDGPMŽ.
- Članom društev oz. klubov, ki aktivno sodelujejo v organih, sekcijah in komisijah v matičnem društvu. 

11. člen
Zlate značke 1.stopnje se podeljujejo tistim članom društev oz. klubov, ki so predhodno že prejeli priznanja 3. in 2. stopnje in so evidentirani kot prejemniki teh priznanj v seznamu tajnika SZDGPMŽ. Izpolnjevati pa morajo tudi naslednje kriterije :
- Članom društev oz. klubov, ki so s svojim aktivnim dolgoletnim delom doprinesli k uspešnim organizacijam mednarodnih, državnih in specialnih razstav pod okriljem SZDGPMŽ.
- Gojiteljem, ki so dosegali vrhunske rezultate na razstavah najvišjega ranga in so s svojo prisotnostjo na teh tekmovanjih častno predstavljali SZDGPMŽ.
- Članom, ki so aktivno in tvorno sodelovali pri delu organov, sekcij ter komisij pri SZDGPMŽ.
- Članom, ki so se angažirali pri širitvi in popularizaciji novih pasem v naši državi ter s tem pripomogli k večji pestrosti razstav.
- Članom, ki so s svojim nesebičnim delovanjem pripomogli k rasti matičnega društva ter prispevali svoj delež pri dvigu kvalitete vzgoje pasemskih malih živali.
- Članom, ki so se zavzemali za zgledno sodelovanje s sekcijami in vodstvom SZDGPMŽ.
- Članom, ki so s svojim gojiteljskim in strokovnim delom pripomogli pri ohranjanju in popularizaciji slovenskih avtohtonih pasem v Sloveniji, kakor tudi v tujini. 
- Članom, ki so s svojimi strokovnimi prispevki v publicistiki in spletu prispevali k dvigu kakovosti gojiteljske dejavnosti ter prepoznavnosti SZDGPMŽ.
  

12. člen
Letno se lahko podeli največ 8 zlatih značk 1. stopnje. Imena dobitnikov priznanj se lahko objavi v glasilu SZDGPMŽ in drugih sredstvih javnega obveščanja.   

13. člen
Finančna sredstva za zlate značke in diplome priskrbi SZDGPMŽ, za bronaste in srebrne značke pa društva oz. klubi. Bronaste in srebrne značke ter pripadajoče diplome društva naročajo pri blagajniku SZDGPMŽ. Blagajnik je dolžan naročeno število značk poslati po pošti, pri tem pa mora dosledno upoštevati 3.člen tega pravilnika.
Vsa društva oz. klubi morajo imeti poravnane obveznosti do SZDGPMŽ za preteklo leto. 

14. člen
Pravilnik vstopi v veljavo takoj, ko ga potrdi skupščina SZDGPMŽ.    Predsednik SZDGPMŽ :   Marjan Ernestl                                                                

Tajnik SZDGPMŽ :  
 Peter  Podvršnik            

Sprememba:  30-09-2009 (13:29)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaščitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*