MORSKI PRAŠIČKIPERUTNINA
 

Pravilnik o podeljevanju EE medalj

PRAVILNIK
O PODELJEVANJU EE MEDALJ


1. len
Medalja Evropske zveze ( v nadaljevanju EE medalja ), se podeljujejo najuspenejim gojiteljem lanom SZDGPM po posameznih sekcijah za preteklo razstavno leto. Medalje EE se podelijo na letni skupini SZDGPM, e to ni izvedljivo pa ob zakljuku dravnih oz. mednarodnih razstav v Sloveniji.

2. len
Medalje podelijo vodje sekcij pri SZDGPM. O dobitnikih medalj se vodi poseben register, za katerega sta zadolena tajnik SZDGPM in vodja posamezne sekcije.

3. len
Pri podeljevanju EE medalje se morajo upotevati naslednji kriteriji :
- doseeni nazivi na razstavah ;
- tevilo razstavljenih pasem;
- tevilo razstavljenih avtohtonih pasem,
- tevilo razstavljenih pasem, ki se prvi razstavljajo v Sloveniji,

4. len
Vse postavke natete v 3.lenu tega pravilnika se tokujejo. V ta namen vodje sekcij v drutvih in klubih izpolnijo obrazec, ki ga predpie UO SZDGPM ter ga poljejo vodjem sekcij pri Zvezi po konani koledarski razstavni sezoni. Vodje sekcij pri Zvezi so dolni do letne skupine SZDGPM na osnovi predloenih obrazcev doloiti prejemnika EE medalje ter tudi drugo in tretje uvrenega posameznika, ki ju sekcija nagradi z medaljo SZDGPM za osvojeno 2. in 3. mesto.

5. len
Seznam najboljih petih gojiteljev za preteklo razstavno leto vodje sekcij vnesejo v letno poroilo SZDGPM. Imena dobitnikov medalj se lahko objavi v internem glasilu in ostalih javnih obilih.

6. len
Pri tokovanju se upotevajo naslednje vrste razstav :
- drutvene in klubske,
- meddrutvene ( e sodelujejo 3 drutva ali ve in je razstavljeno najmanj 150 ivali po posamezni sekciji).
- regijske-pokrajinske, ( e sodeluje 6 drutev ali ve in je razstavljeno najmanj 200 ivali v posamezni sekciji).
- specialne razstave pod okriljem SZDGPM,
- mednarodne razstave pod okriljem SZDGPM,e sodelujejo vsaj tri drave,
- dravne razstave,
- evropske razstave.

7. len
Tokovanje za prvake pasem (PP), druine prvakov (DP) in kolekcije prvakov (KP) :
Drutvena ali klubska razstava : PP =1 toka, KP / DP = 2 toki Meddrutvena razstava : PP = 2 toki, KP / DP = 4 toke,
Regijska(pokrajinska) razstava : PP = 4 toke, KP / DP = 8 tok,
Specialna razstava : PP = 5 tok, KP / DP = 10 tok, Mednarodna razstava : PP = 10 tok,KP / DP = 20 tok,
Dravna razstava : PP = 10 tok, KP / DP = 20 tok,
Evropska razstava : PP = 50 tok, KP / DP = 100 tok

Prvak barve in kolekcija se pri golobih tokuje enako kot prvak pasme oz. kolekcija prvakov v ostalih sekcijah. Ta tokovni kriterij velja za vse razstave.


8. len
Tokovanje ostalih kriterijev :
- Vsaka razstavljena pasma na razstavah pod okriljem SZDGPM = 2 toki,
- Vsaka razstavljena pasma, ki je prvi na razstavah pod okriljem SZDGPM = 5 tok,
- Vsaka razstavljena avtohtona pasma na razstavah pod okriljem SZDGPM = 5 tok.

9. len
Podelijo se lahko tudi priznanja za najbolje gojitelje po sekcijah v drutvih in klubih. Priznanja zagotovijo in podelijo UO drutev ali klubov na svojih obnih zborih.

10. len
Vodje sekcij pri SZDGPM rezultate posameznih razstav preverijo na podlagi ocenjevalnihlistov, ki se hranijo pri sodnikem zboru ali na osnovi razstavnih katalogov z vpisanimi ocenami in nazivi, ki jih vodjem sekcij dostavijo organizatorji razstav. Vodje sekcij so obvezno dolni preveriti rezultate vsaj petih najboljih gojiteljev.

11. len
Rezultate prvih dvajsetih gojiteljev morajo vodje sekcij pri SZDGPM posredovati vodjem sekcij pri drutvih najmanj 40 dni pred letno skupino SZDGPM.

12. len
Pisne pritobe na uvrstitev so mone najve 8 dni po uradni objavi vodje sekcije pri Zvezi ostalim drutvenim vodjem. O pritobi odloa trilanska komisija, ki jo sestavljajo vodje sekcij pri drutvih. Komisijo za posamezno sekcijo izvolijo vodje sekcij drutev na svojem rednem sestanku.
Utemeljena pritoba se mora obravnavati najve 14 dni po prejemu, sklep komisije o pritobi je potrebno pisno poslati predlagatelju v roku 7 dni.


13. len
Pravilnik je enoten za vse sekcije pri SZDGPM.

14. len
Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi skupina SZDGPM.


Predsednik SZDGPM :Marjan Ernestl

TajnikSZDGPM:
Peter Podvrnik

Sprememba:  30-09-2009 (12:54)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaitene PMeja 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*