MORSKI PRAĹ IČKIPERUTNINA
 

RAZSTAVNI PRAVILNIK SZDGPMŽ

Na podlagi 7. člena Pravil Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali je skupščina SZDGPMŽ na svoji seji 29. 5. 2010 v Tremerjih pri Celju sprejela : 

RAZSTAVNI PRAVILNIK
SZDGPMŽ   

Kratice:
SZDGPMŽ - Slovenska zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali
EE - Evropska zveza gojiteljev malih živali
ZS - Združenje sodnikov
RS - Republika Slovenija  

1. člen
VELJAVNOST PRAVILNIKA
Razstavni pravilnik SZDGPMŽ 2009 velja za vse vrste razstav pasemskih malih živali (kunci, perutnina, golobi, morski prašički in okrasne ptice), ki so organizirane pod okriljem Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali (v nadaljnjem tekstu SZDGPMŽ) in njenih članov (klubov, društev, regijskih zvez). Razstavni odbor na posameznih razstavah lahko predpiše tudi posebna ali dodatna razstavna pravila, ki pa ne smejo biti v nasprotju s splošnimi razstavnimi pravili, napisanimi v tem pravilniku. Razstavni pravilnik je veljaven na celotnem ozemlju Republike Slovenije in sicer za vse razstavljavce, sodnike in funkcionarje vezane na področje gojenja pasemskih malih živali.  

2. člen
VRSTE RAZSTAV
a) namizna ocenjevanja: Lahko so organizirana preko celega leta. Ocenjevanje sodnikov je opisno. Namenjena so informiranju gojiteljev o kvaliteti njihovih živali.
b) promocijske razstave: Običajno se živali ne ocenjuje, razen če to opredeli organizator razstave. Namenjene so predvsem promociji dela društev in njegovih članov ter se običajno organizirajo v sklopu raznih sejmov, krajevnih praznikov ter drugih javnih prireditev.
c) društvene razstave: Društva gojiteljev pasemskih malih živali jih običajno organizirajo v kraju sedeža društva. Razstave so ocenjevalne.
d) meddruštvene razstave: Društva lahko organizirajo tudi skupne meddruštvene živali ali pa na društveno razstavo povabijo gojitelje iz vsaj 3 (treh) drugih društev,da se taka razstava opredeli kot meddruštvena. Za organizacijo in izvedbo se naprej določi odgovorno društvo. Razstave so ocenjevalne.
e)  regijske (pokrajinske razstave): Organizirajo se znotraj posamezne regije (pokrajine) in na njih lahko sodelujejo člani društev iz te regije (pokrajine). Razstavo lahko organizira vodstvo regijske (pokrajinske) zveze ali pa lahko izvedbo prepusti enemu izmed društev. Razstavna pravila vedno opredeli vodstvo regijske (pokrajinske) zveze. Razstave so ocenjevalne.
f)  državne razstave: Organizirajo se vsako drugo leto. Državno razstavo lahko organizira in vodi vodstvo SZDGPMŽ ali pa organizacijo prepusti regijski zvezi ali posamičnem društvu. Člani upravnega odbora zveze pa morajo biti obvezno v razstavnem odboru državne razstave. Razstave so ocenjevalne.
g)  mednarodne razstave: So vse vrste večjih razstav, ki jih organizira vodstvo SZDGPMŽ ali po njegovem pooblastilu regijska zveza ali društvo ter na njih s svojimi živalmi sodelujejo tudi gojitelji iz drugih držav. Za mednarodne razstave v RS se štejejo samo tiste razstave, na katerih imajo možnost udeležbe vsa slovenska društva. Razstave so ocenjevalne.
h)  specialne razstave: Organizira jih lahko vodstvo SZDGPMŽ, sekcije pri SZDGPMŽ, regijske zveze, društva in klubi. Praviloma se organizirajo vsako drugo leto in sicer v letu, ko ni državne razstave, izjemoma pa lahko tudi vsako leto. Za njih veljajo splošna in posebna razstavna pravila navedena v tem pravilniku. Vse morebitne spremembe ali odstopanja mora organizator uskladiti z vodstvom SZDGPMŽ. Te razstave so: superpokal, razstave samcev, razstave mladih živali, razstave parov itd. V njihovo izvedbo morajo biti strokovno obvezno vključeni tudi vodje sekcij pri SZDGPMŽ. Razstave so ocenjevalne. 

3. člen
PRIJAVA IN POTEK
a) Vse vrste razstav v RS je potrebno prijaviti vsaj dva meseca pred začetkom tajniku SZDGPMŽ in tajniku ZS pri SZDGPMŽ.
b) Morebitne osebno željene sodnike je, ob njihovi predhodni osebni odobritvi, potrebno preko tajnika ZS zahtevati vsaj en mesec pred začetkom razstave.
c) V primeru vabila tujih sodnikom na ocenjevanje v RS je potrebno pridobiti pisno soglasje ZS pri SZDGPMŽ in sicer najkasneje do 15. septembra tistega ocenjevalnega leta.
d) 7 dni pred in 7 dni po državni razstavi je prepovedana organizacija in izvedba kakršnihkoli drugih razstav malih pasemskih živali na področju RS. Državna razstava se načeloma organizira zadnji vikend v novembru.
e) Društva znotraj posameznih regijskih (pokrajinskih) zvez naj uskladijo termine svojih razstav, tako da ne bi prišlo do prevelikega števila prireditev znotraj posameznih regij (pokrajin).
f)  Vse razstave večjih obsegov (mednarodne, državne, specialne) je potrebno terminsko določiti najkasneje do redne letne skupščine SZDGPMŽ. Organizatorja posamezne razstave se izbere na sestankih sekcij ali upravnega odbora SZDGPMŽ na podlagi prijav na predhodne razpise. Zaželjena je tudi potrditev posamezne prireditve na redni letni skupščini SZDGPMŽ. 

4. člen
IZVEDBA RAZSTAV
- Razstavljajo se lahko vse zvrsti in pasme pasemskih malih živali, ki so navedene v vzornikih izdanih s strani posameznih sekcij pri SZDGPMŽ. 
- Pasme, ki niso navedene v vzornikih veljavnih v RS (nove pasme, pasme v nastajanju, v tujini priznane pasme) se ocenjujejo po EE vzorniku, po predhodni zahtevi organizatorja se lahko ocenijo opisno. Vse ostale vrste in pasme pasemskih malih živali se ocenijo točkovno na osnovi veljavnih vzornikov.
- V primeru prevelikega števila prijav oz. če prostorski pogoji ne omogočajo primerne izvedbe razstave, lahko organizator tudi omeji število živali na razstavi, toda v tem primeru mora obvezno vrniti vsa predhodna vplačila razstavljavca.
- Vse prijavljene živali morajo biti iz lastne vzreje razstavljavca.
- Strogo prepovedano je razstavljati obolele živali in živali z vidnimi bolezenskimi znaki. Vsak organizator je v sodelovanju s pristojno veterinarsko službo dolžan zagotoviti nadzor zdravstvenega stanja živali ob prihodu le teh na razstavišče. Organizator ima pravico, da obolele živali in živali z vidnimi bolezenskimi znaki ne sprejme na razstavo.
- V času razstave so živali v lasti organizatorja razstave, ki jim je dolžan zagotoviti čimbolj optimalne bivalne pogoje in jih oskrbovati z vodo in hrano. Za vse morebitne poškodbe, obolelost, izgubo ali smrt živali med samo razstavo je odgovorno vodstvo razstave. Višina in oblika morebitne odškodnine v teh primerih se uskladi s prizadetim gojiteljem.
- Na vseh vrstah razstav mora biti zagotovljen poseben prostor za karanteno. 

5. člen
UDELEŽBA NA RAZSTAVAH IN PRIJAVA
- Na razstavah v RS lahko s svojimi živalmi sodelujejo gojitelji, ki so člani društev ali klubov, članov SZDGPMŽ. Na povabilo organizatorja lahko sodelujejo tudi povabljeni organizirani gojitelji iz tujine.
- Vodstvo posamezne razstave je dolžno pripraviti za vsako razstavo razstavni pravilnik in ga skupaj s prijavnico poslati vse predvidenim udeležencem razstave. V tem pravilniku poleg splošnih razstavnih pravil SZDGPMŽ opredeli tudi posamezna dopolnila ter morebitne posebne predpise, ki pa ne smejo odstopati od splošnih razstavnih predpisov v RS.
- Prijavnica obvezno vsebuje naslednje podatke: ime in priimek razstavljavca, naslov s poštno številko, telefonsko številko, vrsto in pasmo oz. barvo živali, spol, označbe (tetovacija pri kuncih, številke obročkov pri pernatih živalih) ter morebitno prodajno ceno. Kolekcije in družine se na prijavnici vidno označi. Sestavni del formuliranja prijavnice je še podpis razstavljavca, datum podpisa in žig matičnega društva. S podpisom prijavnice gojitelj potrdi da je seznanjen z razstavnimi pravili in da se z njimi tudi strinja. Prijavnico je potrebno izpolniti čitljivo! Rok oddaje prijavnic in naslov prejemnika le teh se mora obvezno določiti v razstavnem pravilniku s strani organizatorja oz. vodstva razstave. Način plačila predpisane gajbarine se prav tako opredeli v naprej! V primeru neplačila stroškov s strani razstavljavca ima organizator pravico, da živali ne sprejme na razstavo. 

6. člen
RAZSTAVNI ODBOR
Za vsako razstavo se formira razstavni odbor, ki mora imeti naslednje organe:
-          vodja razstave,
-          tajnik,
-          blagajnik,
-          vodje sekcij.
Razstavni odbor je odgovoren za nemoten potek prireditve, prijavo le te na pristojno upravno enoto in na organe SZDGPMŽ (tajnik, tajnik ZS).Na manjših razstavah (društvene, meddruštvene) so to člani matičnega društva oz. organizatorja, na večjih razstavah pa so v razstavni odbor obvezno vključeni tudi vodje sekcij pri regijskih (pokrajinskih) zvezah oz. pri SZDGPMŽ (državna, mednarodna in specialna).
Na večjih razstavah se razstavni odbor lahko razširi še do največ 5 člani razstavnega odbora.  

7. člen
DOVOZ
- Vodstvo razstave v razstavnem pravilniku določi čas dovoza živali na razstavni prostor. Živali pripeljane izven tega termina se lahko po odločitvi organizatorja sprejmejo na razstavišče, ne smejo pa biti ocenjene.
- Transportni zaboji ali košare morajo biti primerne velikosti in živalim omogočati nemoten in varen transport na razstavo. Vidno morajo biti napisani tudi podatki o lastniku živali oz. prilepljene nalepke številk dodeljenih kletk. Živali se transportirajo posamično, izjema so lahko golobi.
-    Kuncem se na vseh državnih, mednarodnih in specialnih razstavah v desni uhelj preko tetovacije društva napiše številka dodeljene razstavne kletke. številka se napiše z vodoodpornim črnim flumastrom!
- Za morebitne poškodbe in nepravilnosti v času prevoza in predaje živali na razstavni prostor  je odgovoren razstavljavec.
 - Za živali, ki zaradi različnih vzrokov niso bile pripeljane na razstavišče, se gajbarina ne vrača. 

8. člen
NADZOR NA RAZSTAVI
- Organizator je na razstavi dolžan organizirati stalno nadzorno in dežurno službo. Ta skrbi za red na razstavnem prostoru in nadzoruje tudi živali ter jih po potrebi tudi oskrbuje.
- Živali so v času razstave last organizatorja, ki za njih tudi neposredno odgovarja.
- Prepovedano je jemanje živali iz kletk brez odobritve gojitelja ali nadzorne službe. Prav tako je prepovedana uporaba t.i. sodniških palic, razen za sodnike med ocenjevanjem (golobi). 
- Na razstavah je strogo prepovedano pariti živali!
- Vsa jajca znesena na razstavnem prostoru so last organizatorja, ki pa jih ne sme uporabiti za valjenje. 

9. člen
ODVOZ
- Odvoz oz. izvzem živali je mogoč takoj po koncu razstave. Čas izvzema določi organizator v naprej v razstavnem pravilniku in od njega ne sme odstopati (podaljševanje, krajšanje prireditve).
- V primeru, če živali ni v kletki (napačen izvzem, morebitna odtujitev) je organizator dolžan razstavljavcu izplačati odškodnino za žival. Višino odškodnine uskladita organizator in razstavljavec, ne sme pa presegati realne cene za posamezno pasmo.
- Vse živali, ki niso bile izvzete z razstavnega prostora oz. jih razstavljavec od organizatorja ne zahteva največ 10 dni po končani razstavi avtomatično postanejo last organizatorja razstave.
- Za vsako morebitno pošiljanje neprevzetih živali razstavljavcem na dom krije stroške prevoza oz. transporta razstavljavec sam. 

10. člen
NOVE PASME
Pasme v nastajanju oz. pasme, ki niso opisane v veljavnih vzornikih v Republiki Sloveniji in Evropskem vzorniku se lahko, če so pravilno označene, razstavljajo na vseh vrstah razstav, toda ocenjene so lahko samo na državni razstavi in še to samo opisno. Ocenjevanje izvedeta vsaj 2 člana komisije za standarde  posameznega pododbora pri Združenju sodnikov pri SZDGPMŽ. Takoj, ko je pasma uvrščena v vzornik, se na vseh razstavah normalno ocenjuje po točkovnem sistemu. 

11. člen
PRODAJA ŽIVALI
Za organizacijo prodaje je odgovoren organizator razstave, ki mora prodajne pogoje opredeliti v razstavnem pravilniku. Organizator lahko prodajno ceno, ki jo je v prijavnici navedel gojitelj zviša do največ 10%. Ta denar pripada organizatorju. Prodajalcu/razstavljavcu se vedno izplača v prijavnici navedeni znesek, brez morebitnih odbitkov. Prodaja se organizira preko nadzorne službe, na večjih razstavah (državne, mednarodne) pa je organizator dolžan vzpostaviti posebno prodajno službo. Čas izvzema kupljenih živali mora organizator opredeliti v posameznem razstavnem pravilniku! Živali ne smejo biti izvzete z razstavnega prostora pred končanim ocenjevanjem.
Privatna prodaja na razstavnem prostoru je prepovedana, prav tako pa v okolišu 500 m od razstavnega prostora.
V primeru, da organizator proda žival, ki ni bila namenjena prodaji, mora le to vrniti razstavljavcu. Če to morebiti ni mogoče, mu mora izplačati zahtevani znesek v višini realne cene za posamezno pasmo.  Če kupec ugotovi, da je kupljena žival morebiti poškodovana, vidno obolela ali celo poginula, mu mora organizator povrniti vplačano vsoto. Taka žival pa se obvezno izloči iz prodaje! 

12. člen
OCENJEVANJE
Delegiranje: Organizator lahko poimensko zahteva sodnike za posamezno ocenjevanje ob njihovi predhodni odobritvi. Točno število zahtevanih sodnikov je dolžan poimensko sporočiti tajniku Zbora sodnikov najkasneje en mesec pred razstavo.
Na vseh razstavah lahko ocenjujejo samo sodniki člani ZS pri SZDGPMŽ in tudi povabljeni sodniki iz tujine, ki pa jih mora odobriti upravni odbor ZS. Organizator razstave je morebitne sodnike iz tujine dolžan poimensko pisno prijaviti tajniku ZS najkasneje do 15. septembra posameznega razstavnega leta.
Sodnik lahko v enem dnevu oceni samo toliko živali, kot dovoljuje pravilnik pododbora Zbora sodnikov.
Na vseh regijskih, državnih in mednarodnih razstavah je vedno prisoten tudi vodja ocenjevanja, ki sam ne ocenjuje temveč koordinira in nadzoruje delo sodnikov. Vodja ocenjevanja je eden izmed članov komisije za standarde pri posameznem pododboru ZS, oz. lahko izjemoma tudi sodnik določen s strani posameznega pododbora. Stroške vodje ocenjevanja krije ZS. Vodjo ocenjevanja lahko zahteva tudi posamezno društvo ali klub za druge oblike razstav, toda v tem primeru stroške krije samo.
Usklajevanje:  Pred  začetkom ocenjevanja mora organizator sodnike seznaniti s posebnimi razstavnimi pravili in pogoji za podeljevanje nagrad. V naprej morajo biti znane morebitne združene pasme za podeljevanje nagrad ter vrste in nazivi morebitnih posebnih nagrad (npr. Najlepši golob razstave). Organizator je s sodniki dolžan uskladiti način ocenjevanja (po pasmah, v parih, itd.). Organizator skupaj z vodjo sekcije pri SZDGPMŽ in vodjo pododbora pri ZS na vseh večjih razstavah (regijska in višje) v naprej določi katere živali bodo sodniki ocenjevali.
Organizator je dolžan pripraviti ocenjevalne kartončke, v katere pred začetkom ocenjevanja obvezno vpiše številko kletke, pasmo in barvo živali. Vse ostale podatke oz. vsebine sodniki vpišejo med ocenjevanjem.
Sodnik mora po končanem ocenjevanju posamezne živali ocenjevalni kartonček takoj izobesiti na kletko. 
 
Dolžnosti organizatorja: Organizator vsake razstave je dolžan sodniku omogočiti nemotene pogoje za delo. Prostor za ocenjevanje mora biti dobro osvetljen, najbolje z naravno svetlobo in primerno zaprt, tako da živali in ocenjevalec niso na prepihu ali izpostavljeni drugim vplivom. Organizator mora priskrbeti za vsakega posameznega sodnika za kunce še delovno mizo, stol in enega pomočnika za nošenje kuncev na ocenjevalni prostor ter pomočnika za tehtanje (zapisnikarja). Dolžan je tudi poskrbeti za to, da prisotni obiskovalci ali gojitelji ne motijo dela sodnika oz. da nanj ne poskužajo vplivati.
Sodnikom je organizator po končanem delu dolžan izplačati nadomestila v skladu s pravilnikom ZS pri SZDGPMŽ (dnevnica, prispevek po ocenjeni živali in kilometrina).
Pripravniki:  Organizator jim mora  omogočiti možnost dela na razstavi. Izjemoma se lahko uporabijo tudi kot nosači kuncev na večjih razstavah.
Označevanje:
Vse kletke morajo biti vidno označene s številkami. Pri postavitvi kletk v dve nadstropji so na vrhu vedno neparno oštevilčene kletke.
Na večjih razstavah (regijska, državna in mednarodna) in specialnih (super pokal, razstava samcev in parov) se kuncem preko številke društva z vodoodpornim flomastrom napiše številka kletke.

13. člen
NAGRAJEVANJE
Prvake pasem in barv (golobi) lahko podelijo le sodniki. Naslove kolekcij prvakov podeli organizator sam. Na vseh večjih razstavah (regijska, državna, mednarodna) se naslovi podeljujejo komisijsko (prisotni vsi sodniki za posamezno zvrst). Vse nagrade morajo biti določene najkasneje po zaključku ocenjevanja in s strani delegiranih sodnikov (tudi morebitne posebne). Ob morebitnih pritožbah na podeljevanje nagrad in na ocenjevanje odloča 3 članska komisija za pritožbe, v kateri pa mora biti vsaj en sodnik, ki je lahko tudi član matičnega društva. Za uradno oceno velja ocena napisana na ocenjevalnem kartončku, ki mora biti v skladu z ocenjevalnim zapisnikom! Oblika in način nagrajevanja na posamezni razstavi morata biti v naprej navedena v razstavnem pravilniku za vsako posamezno razstavo. 

14. člen
NAGRADE SEKCIJ
Sekcije pri SZDGPMŽ v skladu s Pravilnikom o podeljevanju EE medalj podelijo  najuspešnejšim razstavljavcem v posameznem rejskem letu medaljo Evropske zveze gojiteljev malih živali - EE.
Nagrada se dobitniku podeli na razstavi najvišjega ranga v naslednjem rejskem letu, izjemoma pa lahko tudi na skupščini SZDGPMŽ ali na sestanku sekcije.
 

15. člen
 
NAČINI RAZSTAVLJANJA 
 - Male živali veh zvrsti se lahko razstavljajo posamezno ali v kolekcijah ter družinah.
- Kolekcijo sestavljajo štiri živali obeh spolov, iste barve in pasme. Dovoljene so različne kombinacije spolov, toda vedno mora biti vsaj ena žival nasprotnega spola. V kolekcijah se razstavljajo kunci, golobi in kokoši.
- Vsa okrasna perutnina, gosi, purane in race se razstavlja v družinah (samec in samica), ki jo sestavljata dve živali nasprotnih spolov. 

16. člen
PRVAK PASME
- Število točk potrebnih za naziv prvaka opredeljuje organizator s svojim razstavnim pravilnikom, ki mora biti v skladu za Razstavnim pravilnikom SZDGPMŽ.
- Kriterij ocenjevanja mora biti ne glede na vrsto razstave enak (npr. tudi na društveni razstavi lahko žival prejme izjemno oceno!).
- Sodnik po končanem ocenjevanju naslove vedno podeli ob prisotnosti organizatorja oz. vodje ocenjevanja na večjih razstavah. Naslov PRVAK PASME mora sodnik vedno vidno označiti, ali na posebnem kartončku za prvake, ali pa na samem ocenjevalnem kartončku.
- Kriteriji za podeljevanje:
Društvene in meddruštvene razstave - razstavljene najmanj 4 živali enega ali več gojiteljev; ocena najmanj 96 točk.
Regijske (pokrajinske) razstave - razstavljenih najmanj 6 živali enega ali več gojiteljev; ocena najmanj 96 točk
Državne in mednarodne razstave - razstavljenih najmanj 8 živali enega ali več gojiteljev; ocena najmanj 96 točk; razstavljenih 16 in več živali - podeli se prvaka še v nasprotnem spolu.
-          Ne glede na vrsto razstav se vsaki živali, ki prejme 97 in več točk podeli naziv prvak pasme, ne glede na število prijavljenih živali. Če je v posamezni pasmi več živali ocenjenih z oceno 97 in več točk, se izbere prvaka pasme, vsem ostalim pa se podeli nagrada za izredno žival, ki je enaka kot za prvaka pasme!
PRVAK BARVE se podeljuje samo pri ocenjevanju golobov. Za pridobitev naziva veljajo enaki kriteriji kot za naziv PRVAK PASME. V barvi v kateri je bil podeljen PRVAK PASME ne more biti podeljen tudi PRVAK BARVE. 

17. člen
KOLEKCIJA PRVAKOV
- Kolekcijo sestavljajo 4 živali obeh spolov. Vedno mora biti v kolekciji vsaj ena žival nasprotnega spola.
- Število točk potrebnih za naziv kolekcija prvakov opredeljuje organizator s svojim razstavnim pravilnikom, ki mora biti v skladu za Razstavnim pravilnikom SZDGPMŽ.
- Naslov KOLEKCIJA PRVAKOV mora organizator vedno vidno označiti, ali na posebnem kartončku za prvake, ali pa na samem ocenjevalnem kartončku.
- Kriteriji za podeljevanje:
Društvene in meddruštvene razstave - razstavljena najmanj 1 kolekcija (4 živali) enega ali več gojiteljev; seštevek ocen najmanj 286 točk; seštevek sestavljajo najvišje ocene 3 najbolje ocenjenih živali obeh spolov
Regijske (pokrajinske) razstave - razstavljeni najmanj 1 kolekcija (6 živali) enega ali več gojiteljev; seštevek ocen najmanj 286 točk; seštevek sestavljajo najvišje ocene 3 najbolje ocenjenih živali obeh spolov
Državne in mednarodne razstave - razstavljene najmanj 2 kolekcije (8 živali) enega ali več gojiteljev; seštevek ocen najmanj 381 točk; seštevek sestavljajo ocene vseh v kolekciji ocenjenih živali, ki pa morajo biti  obeh spolov.
Na državnih, specialnih in mednarodnih razstavah pod okriljem SZDGPMŽ se lahko podeljujejo tudi naslovi zlata in diamantna kolekcija.
Za zlato kolekcijo je potrebno zbrati vsaj 384,5 točke s tem, da nobena žival ni ocenjena manj kot 96 točk. Za diamantno kolekcijo je potrebno zbrati vsaj 387 točk s tem, da nobena žival ni ocenjena manj kot 96 točk.  
 

18. člen
 
DRUŽINA PRVAKOV 
- Družino sestavljata 2 živali obeh spolov. V družinah se razstavljajo izključno naslednje vrste pasemske perutnine:okrasna perutnina (fazani, okrasna vodna perutnina),gosi in purani in race.
- V oceno družine štejeta oceni obeh živali. Družina prvakov se podeli družini ocenjeni s seštevkom najmanj 191 točk.
- Število točk potrebnih za naziv kolekcija prvakov opredeljuje organizator s svojim razstavnim pravilnikom, ki mora biti v skladu za Razstavnim pravilnikom SZDGPMŽ.
-    Za podelitev naslova družina prvakov mora biti na posameznih vrstah razstav razstavljenih naslednje število družin: 
 društvene in meddruštvene razstave - vsaj 1, 
 regijske (pokrajinske) razstave - vsaj 2,
državne in mednarodne razstave 
- vsaj 2 družini.
- Naslov DRUŽINA PRVAKOV mora sodnik vedno vidno označiti, ali na posebnem kartončku za prvake, ali pa na samem ocenjevalnem kartončku. 

19. člen
ZDRUŽEVANJE PASEM
Če v posamezni pasmi ni prijavljenih dovolj živali za izpolnitev pogojev za osvojitev  naslovov navedenih v 17., 18. in 19. členu, se lahko predstavniki sorodnih pasem na osnovi prijave združijo tako, da lahko konkurirajo za vse naslove.Združijo se predstavniki sorodnih pasem (npr. lisasti kunci, strukturni golobi).
Združevanje pasem mora biti izvedeno pred začetkom ocenjevanja in obvezno napisano tudi v katalogu in na vidnem mestu na razstavišču.
Avtohtonih in raritetnih pasem se ne združuje in se jim podeli naziv na glede na število razstavljenih živali, če so izpolnjeni tudi ostali pogoji tega pravilnika. 

20. člen
PRITOŽBE
Razstavljavci imajo pravico do vložitve pritožbe vezane na organizacijo in potek razstave ali na ocene živali. Vse pritožbe naslovijo na vodstvo razstave, v drugem primeru pa preko vodstva razstave lahko tudi na pododbor pri ZS.
Pritožbe rešuje s strani organizatorja imenovana tri članska komisija za pritožbe, ki jo imenuje organizator. V njej mora biti vsaj en sodnik. Ob vlogi pritožbe, mora vložnik ne glede na vrsto razstave blagajniku razstave vplačati 30 evrov. V primeru upravičene pritožbe, ki jo komisija odobri oz. potrdi, se denar vplačniku vrne. Če je pritožba neutemeljena, postane denar last organizacijskega odbora in se šteje v prihodke razstave.
Vse pritožbe morajo biti vložene najkasneje prvi dan uradno odprte razstave.
Pritožbe so pisne oblike, v njih pa mora biti točno navedena vsebina pritoževanja z navedeno pasmo in kletko živali. Vsaka pritožba mora biti potrjena s podpisom pritožnika. Anonimne pritožbe so brezpredmetne in se ne obravnavajo!
Če komisija za pritožbe na posamezni razstavi ne more rešiti določenega primera, se lahko izjemoma na razstavišče pokliče tudi komisijo za standarde posameznega pododbora. V tem primeru potne stroške članom komisije krije organizator razstave.  

21. člen
POSEBNA DOLOČILA
- Na vseh vrstah razstav se ne ocenjujejo nepravilno označene, tetovirane ali obročkane živali.
- Pri perutnini in golobih so lahko številke obročkov izjemoma tudi eno številko prevelike  od predpisane velikosti, vendar toliko, da jih ne moremo sneti z noge.
- Razstavljajo se lahko živali stare največ 6 let. Pri okrasni perutnini ni starostnih omejitev.
- Razstavljajo se samo živali obročkane oz. označene po veljavnih predpisih SZDGPMŽ oz. z njenimi uradnimi oznakami ali obročki. Na mednarodnih razstavah pa vse živali, katerih gojitelji so posredno tudi člani Evropske zveze in imajo živali označene v skladu z njenimi določili.
- Vse živali, ki imajo morebitne dodatne neregularne označbe (dodatne tetovacije, označevalni obročki), se izločijo z ocenjevanja.
- Živali, ki so jih gojitelji pripravili na  razstavo z uporabo nedovoljenih metod (rezani obročki, barvanje lis, lepljenje dodatnih peres) se izloči z ocenjevanja. Vodstvo razstave ali sodnik je o kršitvi gojitelja dolžan obvestiti disciplinsko komisijo SZDGPMŽ, ki kršitelju ob prvi kršitvi izreče pisni opomin, ob ponavljanju kršitev pa mu lahko izreče ukrep začasne prepovedi razstavljanja za dobo dveh let na vseh razstavah pod okriljem SZDGMŽ in EE. 

22. člen
MLADI GOJITELJI (JUNIORJI)
- Mladi gojitelji so vsi gojitelji člani društev SZDGPMŽ med dopolnjenim 4 in 18 letom starosti.
 
- S svojimi živalmi lahko sodelujejo na vseh razstavah, organizator pa jim mora omogočiti samo plačilo 50% od uradne gajbarine. Popust velja samo za živali, dočim katalog in morebitne upravne stroške plačajo po enaki ceni kot ostali.
- S svojimi živalmi vedno tekmujejo v splošni konkurenci, organizator pa mora omogočiti tudi posebno nagrajevanje. Na društvenih, meddruštvenih razstavah se obvezno dodatno nagradi 3 najbolj uspešne juniorje v posamezni zvrsti (seštevki kolekcij), na regijskih, državnih in mednarodnih razstavah pa 5 najuspešnejših  juniorjev v posamezni zvrsti (seštevki kolekcij).
- Živali juniorjev morajo biti označene po pravilih posameznih sekcij.
- Juniorji morajo biti obvezno tudi dodatno označeni v katalogih (napis mladi gojitelj).  

23. člen
SPECIALNE RAZSTAVE
a) Superpokal: organizira ga eno izmed društev SZDGPMŽ ob strokovni pomoči Sekcije za kunčerejo SZDGPMŽ, ki vsako leto najkasneje do redne letne skupščine SZDGPMŽ  izda razpis za prireditev. Organizatorja se izbere na sestanku Sekcije za kunčerejo. Sodelujejo lahko vsa društva, ki so člani SZDGPMŽ in povabljena društva iz tujine.
Razstavni pogoji:
- vsako društvo sodeluje z 10 pasemskimi kunci, ki pa morajo biti od najmanj 4 gojiteljev in najmanj 5 pasem, vsi pa morajo biti tetovirani z matično številko tega društva;
 - starost in spol živali nista pomembna;
- tetovirani kunci z oznakami drugih društev ne morejo biti vključeni v skupno oceno društva;
- v skupno oceno društva štejejo seštevki vseh ocen razstavljenih živali tega društva, ne glede na število ocenjenih živali;
- društva lahko prijavijo tudi po več kolekcij 10 živali;
- organizator nagradi najuspešnejših pet društev (NAJKUNČERECI SLOVENIJE XX/XX) in najlepših pet kuncev (NAJ KUNEC SLOVENIJE XX/XX);
- če dve ali več društev zberete enako število točk, se višje uvrsti društvo, ki ima več pasem,če  je še to izenačeno odloča večje število gojiteljev, v primeru da sta društvi še vedno izenačeni pa odloča najvišje ocenjena žival.
- sodnik pred ocenjevanjem ne smejo videti živali, ampak jim le te organizatorji prinašajo  na ocenjevalno mesto zaporedno po pasmah (od orjaških do pritlikavih) in ne po društvih;
- povabljena društva iz tujine ne morejo prejeti prehodnega pokala. V primeru zmage društva iz tujine prehodni pokal prejme najvišje uvrščeno slovensko društvo;
- razstava se pod enakimi razstavnimi pravili lahko organizira tudi za druge zvrsti malih živali (perutnina, golobi) s smiselnimi popravki pravil. 

b) Razstava kunčjih samcev:
organizira jo eno izmed društev SZDGPMŽ ob strokovni pomoči Sekcije za kunčerejo SZDGPMŽ, ki vsako leto najkasneje do redne letne skupščine SZDGPMŽ izda razpis za prireditev. Organizatorja se izbere na sestanku Sekcije za kunčerejo. Sodelujejo lahko vsi člani društev SZDGPMŽ in tudi razstavljavci iz tujine.
Razstavni pogoji:
- razstavljavci lahko prijavijo kolekcijo samcev (3 samci) in tudi posamične živali;
- naziv PRVAK PASME se podeli, če sta v pasmi razstavljeni najmanj 2 kolekciji ali (6 živali) enega ali več gojiteljev; kunčji samec mora biti ocenjen najmanj z 96 točk;
- naziv KOLEKCIJA PRVAKOV se podeli, če sta v pasmi razstavljeni najmanj 2 kolekciji (6 živali) enega ali več gojiteljev; seštevek ocen vseh treh živali pa znaša najmanj 286 točk s tem da noben samec ne sme biti ocenjen manj kot 95 točk.
Naziv zlata kolekcija se prejme, če je skupni seštevek najmanj 289 točk. Naziv diamantna kolekcija se prejme, če je skupni seštevek najmanj 290,5 točke ali več. 

c) Razstava parov
:  organizira jo eno izmed društev SZDGPMŽ. Sodelujejo lahko vsi člani društev SZDGPMŽ in tudi razstavljavci iz tujine.
Razstavni pogoji:
- vse zvrsti malih živali (kunci, perutnina, golobi, morski prašički, okrasne ptice) se razstavljajo izključno v parih (samec, samica), ene pasme in iste barve,
- posamezni razstavljavec lahko razstavlja neomejeno število parov,
- naziv PAR PRVAKOV se podeli paru, ki je zbral najmanj 191 točk, vendar morata biti samec in samica ocenjena z najmanj 95 točk,
- za podelitev naziva morajo biti razstavljeni vsaj 3 pari ene pasme in ene barve,
- v primeru nezadostnega števila parov, se le te lahko smiselno združi (19. člen tega pravilnika),
- naziv ZLATI PAR se podeli paru, ki prejme seštevek 193 ali več točk, vendar morata biti obe živali ocenjeni z najmanj 96 točkami. Naziv ZLATI PAR se podeli vsem parom, ki dosežejo omenjeni seštevek točk, tako da je v eni pasmi lahko podeljenih več ZLATIH PAROV. Naziv se podeli ne glede na število parov v pasmi.
- naziv DIAMANTNI PAR se podeli paru, ki prejme 194 točk ali več s tem, da nobena žival ne sme biti ocenjena z manj kot 97 točk. Naziv se podeli ne glede na število parov v pasmi,
- organizator lahko dodatno nagradi posamezno žival oz. par.  

24. člen
Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi skupščina SZDGPMŽ.  


Predsednik:   Marjan Ernestl      

Tajnik :    Borut Ernestl

Sprememba:  30-06-2010 (14:23)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaščitene PMejač 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*