MORSKI PRAŠIČKIPERUTNINA
 

Plaketa Antona Lehrmana

Na podlagi 7.lena Pravil Slovenske zveze drutev gojiteljev pasemskih malih ivali je skupina SZDGPM na svoji seji 19.4. 2009 v Marija Gradcu sprejela :

PRAVILNIK

o podeljevanju Plakete Antona Lehrmana


1. len
Plaketa Antona Lehrmana se podeljuje izkljuno drutvom, klubom ter posameznikom, lanom Slovenske zveze drutev gojiteljev pasemskih malih ivali.

2. len
Plaketa Antona Lehrmana (v nadaljnjem besedilu Plaketa) se podeli vsako leto na letni skupini Slovenske zveze drutev gojiteljev pasemskih malih ivali ( v nadaljnjem besedilu SZDGPM).

3. len
Vsako leto se lahko podeli do 4 plakete in to :
- posameznikom 2 do 3,
- drutvom oz. klubom 1 do 2.
Plaketa se lahko podeli najve trikrat, vendar mora med eno in drugo podelitvijo pretei najmanj 10 let.

4. len
Komisija za priznanja in nazive mora objaviti razpis najmanj 90 dni pred letno skupino SZDGPM. V razpisu morajo biti navedeni pogoji za pridobitev priznanja, ki so v skladu s tem pravilnikom. Predlogi se morajo nanaati izkljuno na vsebino tega pravilnika ter na lene objavljene v razpisu.

5. len
Predloge za Plaketo lahko v pisni obliki poda drutvo, klub, posamezni lani organov in teles SZDGPM ali lani Upravnega odbora SZDGPM. O pisnih predlogih razpravlja Komisija za priznanja in nazive pri SZDGPM ter o svojih sklepih obvesti Upravni odbor SZDGPM najmanj 45 dni pred letno skupino SZDGPM.

6. len
O dodelitvi Plakete odloa Upravni odbor SZDGPM na predlog Komisije za priznanja in nazive pri SZDGPM. Potrditev predlogov Komisije za priznanja mora UO SZDGPM opraviti najmanj 30 dni pred svojo letno skupino.

7. len
Komisija za priznanja pri SZDGPM je dolna obravnavati vse pisne predloge, ki so prispeli v roku doloenim v razpisu. V kolikor je predlog pomanjkljiv oz. ni dovolj utemeljen se z obrazloitvijo zavrne ter se s potrebnimi dopolnitvami obravnava v naslednjem letu, kar pa ne zadri ponovnega zahtevka.

8. len
Predlog mora vsebovati :
Za posameznika :
- podatke o predlagatelju,
- podatke o predlaganem kandidatu ( osebne podatke, naslov, letnico njegove vkljuitve v drutvo,
- pregled njegovega dosedanjega dela ter zaslug za drutvo ali Zvezo,
- pregled njegovih gojiteljskih dosekov, navedbo njegovih dosedanjih priznanj ... ).
Za drutvo ali klub :
- podatke o predlagatelju,
- podatke o predlaganem drutvu ali klubu ( naslov , leto ustanovitve, tevilo lanov, notranjo organiziranost, tevilo aktivnih sekcij v drutvu oz. klubu, pregled prireditev, ki jih je drutvo v preteklosti organiziralo, navedbo njenih lanov, ki so sodelovali v delu Zveze ali v njenih organih ter komisijah, uspehi, ki jih je drutvo doseglo na gojiteljskem podroju, navedba do sedaj prejetih priznanj s strani Zveze kakor tudi s strani KS ali obine iz katerega drutvo izhaja ...).

9. len
Plaketa se podeli drutvom, klubom in posameznikom, ki izpolnjujejo naslednje kriterije :
Posameznim lanom drutev ali klubov, ki so lani SZDGPM in so se v preteklosti izkazali :
- kot uspeni organizatorji razstav pod okriljem Zveze,
- kot vrhunski gojitelji, ki so dosegali uspehe na evropskih, mednarodnih ter specialnih razstavah,
- kot gojitelji novih pasem v slovenskem prostoru,
- kot lani SZDGPM, ki so nas astno zastopali na razstavah v tujini,
- kot gojitelji slovenskih avtohtonih pasem z dolgim in uspenim staem,
- kot primer vzornih gojiteljev, ki so vedno upotevali Etini kodeks gojiteljev,
- kot lani v vodstvu Zveze, njenih organih in komisijah,
- kot publicisti s svojimi lanki v strokovni literaturi, internih in javnih glasilih ter spletu,
- kot predstavniki Zveze na evropskih konferencah,razstavah,seminarjih ali ocenjevanjih,
- kot avtorji ali sooblikovalci vzornikov, pravilnikov in aktov na nivoju Zveze,
- kot dolgoletni gojitelji, ki so permanentno razstavljali svoje ivali doma in v tujini,
- kot povezovalni faktor med drutvi, klubi in Zvezo.
Drutvom, klubom in regijskim zvezam, lanicam SZDGPM, ki so se izkazali :
- kot organizatorji najvejih razstav pod okriljem Zveze,
- kot povezovalci gojiteljskega dela med drutvi in Zvezo,
- kot ustanovitelji novih sekcij v drutvu in kot udeleenci v delu sekcij na nivoju Zveze,
- kot pobudniki novih specialnih razstav pod okriljem Zveze,
- kot sodelavci pri organizaciji mednarodnih in dravnih razstav,
- kot vzorniki ostalim drutvom pri spotovanju Pravil in Etinega kodeksa gojiteljev,

10. len
Za dodelitev Plakete Antona Lehrmana mora predlagani posameznik zadostiti vsaj sedmim kriterijem navedenih v 9.lenu tega pravilnika. Predlagane regijske zveze, drutva ali klubi pa morajo zadostiti vsaj tirim kriterijem navedenih v 9.lenu tega pravilnika !
Za predlagane posameznike je zaeljeno, da so nosilci zlate znake Antona Lehrmana , ni pa to pogoj. e je predlagani kandidat s svojim delom izredno pripomogel pri delovanju Zveze, njenih organov in komisij ali je kot predstavnik Zveze prispeval pomemben dele priprepoznavnosti SZDGPM ter deloval na strokovnem podroju, se mu lahko podeli PlaketoAntona Lehrmana.

11.len
Plaketo na sveanosti ob zakljuku letne skupine podeli predsednik ali eden od podpredsednikov SZDGPM. Imena dobitnikov tega priznanja se lahko objavi v internem glasilu ali v drugih sredstvih javnega obveanja.

12. len
Plaketa je izdelana iz kakovostnega papirja in je uokvirjena. Vsebuje naslov Zveze, ime prejemnika ter podpis predsednika in tajnika Zveze.

13. len
Tajnik Zveze vodi evidenco podeljenih plaket s podatki vseh prejemnikov.

14. len
Za uresnievanje tega Pravilnika zagotovi finanna sredstva SZDGPM s svojim finannim planom.

15. len
Pravilnik vstopi v veljavo, ko ga potrdi skupina SZDGPM.


Predsednik SZDGPM:MarjanErnestl

Tajnik SZDGPM :
Peter Podvrnik

Sprememba:  30-09-2009 (13:10)
Uporabnik:

Posamezne strani in grafika so sta avtorsko zaitene PMeja 1999-2003 All Rights Reserved *primej@primej.com*