PRAVILA SZDGPMŽ

Na osnovi Zakona o društvih (ur.L.RS št.39/11,58/09 in 61/06) je skupščina Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali na svoji redni seji dne 11.06.2011 v Tremerjih pri Celju sprejela naslednja pravila:

PRAVILA

SLOVENSKE ZVEZE DRUŠTEV GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Slovenska zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali (v nadaljnjem besedilu SZDGPMŽ) je društvena organizacija, v katero se na osnovi pristopne izjave vključujejo Regijske zveze, društva in klubi z namenom uresničevanja skupnih interesov pri razvijanju in pospeševanju gojenja malih živali v Sloveniji.

2. člen

SZDGPMŽ je pravna oseba zasebnega prava in jo zastopa predsednik SZDGPMŽ.

3. člen

Sedež SZDGPMŽ je v Zadobrovi 51, 3211 Škofja vas.

4. člen

SZDGPMŽ ima svoj pečat, je okrogle oblike, premera 3,5 centimetra, v sredini je znak s podobo kunca, goloba in petelina. Ob robu je napis SLOVENSKA ZVEZA DRUŠTEV GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI.

5. člen

SZDGPMŽ se lahko vključuje in povezuje s sorodnimi tujimi ali mednarodnimi organizacijami.

6. člen

Delo SZDGPMŽ je javno in v interesu regijskih zvez, društev in klubov. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik SZDGPMŽ. SZDGPMŽ obvešča o svojem delu javnost:

- z objavljanjem vabil, zapisnikov in z izdajanjem svojega glasila,

- tako, da so vsi zapisniki vseh organov SZDGPMŽ na voljo vsem članom,

- tako, da so seje organov SZDGPMŽ javne in nanje vabijo novinarje in druge osebe, ki izkažejo interes,

- preko sredstev javnega obveščanja.

7. člen

SZDGPMŽ lahko podeljuje odlikovanja, priznanja in častne nazive v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in častnih nazivov.

II. NALOGE IN CILJI SZDGPMŽ

8. člen

SZDGPMŽ ima naslednje naloge:

- pospešuje razvoj gojenja malih živali po društvih, klubih in med prebivalci RS, z javnimi predavanji, seminarji in strokovnimi srečanji, članki, razstavami in strokovnimi publikacijami.

- društvom in klubom na področju RS nudi strokovno pomoč in skrbi za izobraževanje njihovih članov ter strokovnih kadrov,

- skrbi za nabavo potrebnega števila pasemskih živali,

- pristojnim organom predlaga ukrepe za zaščito posameznih avtohtonih pasem malih živali ,

- sodeluje z republiško veterinarsko službo pri preprečevanju in zatiranju različnih bolezni malih živali,

- sodeluje s pristojnimi ustanovami, ki se ukvarjajo s problematiko gojenja malih živali ter sorodnimi organizacijami doma in v tujini,

- nudi pomoč pri ustanavljanju regijskih zvez, društev, klubov sli sekcij,

- lahko organizira zabavne prireditve za člane,

- organizira državne razstave malih živali,

- organizira specialne razstave posameznih vrst in pasem malih živali,

- organizira mednarodno ali evropsko razstavo,

- izvaja naloge in aktivnosti povezane s prirejo mesa,jajc in drugih produktov živalskega izvora ter se pri tem povezuje z Ministrstvom za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano RS.

9. člen

Delovanje SZDGPMŽ temelji na njenih sekcijah in strokovnih organih, ki jih predlaga upravni odbor SZDGPMŽ, potrdi in ustanovi pa najvišji organ Skupščina SZDGPMŽ.

Sekcije in strokovni organi niso pravne osebe in delujejo v skladu s Pravili SZDGPMŽ, Etičnim kodeksom gojiteljev, Pravilnikom o delu sekcij, poslovniki ter ostalimi pravilniki SZDGPMŽ.

Sekcije so:

- kunčjerejska

- perutninarska,

- golobarska,

- sekcija za male glodalce,

- sekcija za ptice,

- juniorska sekcija,

- in ostale, če jih potrdi skupščina SZDGPMŽ.

Strokovni organi so:

- Združenje sodnikov (sodniki ocenjevalci),

- in ostali, če jih potrdi skupščina SZDGPMŽ.

Združenje sodnikov pri SZDGPMŽ deluje kot najvišji strokovni organ SZDGPMŽ in kot pravna oseba zasebnega prava.

Juniorska sekcija deluje v okviru vseh zgoraj naštetih sekcij in se pri svojem delovanju ravna po Pravilniku o juniorjih in Pravilnikom o sekcijah.

Sekcijo sestavljajo predsedniki regijskih, društvenih in klubskih sekcij.

Predsednik sekcije in njegov namestnik se izvolita na predlog članov sekcije, potrdi pa jih skupščina SZDGPMŽ. Vodje sekcij pri SZDGPMŽ in predsednik Združenja sodnikov so hkrati tudi člani upravnega odbora SZDGPMŽ.

III. ČLANSTVO, PRAVICE IN DOLŽNOSTI

10. člen

Članice SZDGPMŽ so lahko regijske zveze, društva in klubi na območju R.Slovenije, ki s pisno pristopno izjavo najvišjega organa pristopi v SZDGPMŽ.

11. člen

Vstop in prenehanje članstva potrdi skupščina SZDGPMŽ.

 

12. člen

Pravice in dolžnosti članov so:

- voliti predsednike v organe SZDGPMŽ,

- s predlogi in pobudami sodelovati pri delu organov SZDGPMŽ,

- redno plačevati članarino in druge obveznosti v roku, ki ga določi skupščina SZDGPMŽ,

- da vestno skrbijo za premoženje SZDGPMŽ.

13. člen

Članarino plačujejo SZDGPMŽ vse njene članarine na način, roku in v višini, ki jo določi skupščina SZDGPMŽ.

14. člen

Članstvo v SZDGPMŽ preneha:

- po zakonu,

- s pisno izjavo o izstopu,

- s prenehanjem obstoja regijskih zvez, društev ali klubov,

- z izključitvijo na podlagi dokončnega sklepa skupščine SZDGPMŽ.

IV. ORGANI SZDGPMŽ

15. člen

Organi SZDGPMŽ so:

- skupščina,

- upravni odbor,

- nadzorni odbor,

- častno razsodišče.

16. člen

Skupščina SZDGPMŽ je najvišji organ, ki ga sestavljajo člani upravnega in nadzornega odbora, člani častnega razsodišča ter delegati regijskih zvez, društev in klubov s pisnim pooblastilom.

Vsaki članici SZDGPMŽ pripada 1 delegatsko mesti na prvih 40 aktivnih članov, za vsakih naslednjih 40 aktivnih članov pa še dodatno delegatsko mesto, vendar pa ne več kot 3 mesta.

Vsaki regijski zvezi pripada tolikšno število delegatskih mest, kot jih je s sklepom sprejela skupščina SZDGPMŽ na svojem zadnjem zasedanju.

Aktivni so vsi tisti člani, ki so poravnali letno članarino SZDGPMŽ v višini in roku, ki ga je določila skupščina SZDGPMŽ.

17. člen

Skupščino odpre predsednik SZDGPMŽ in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Po izvolitvi vodi delo skupščine delovno predsedstvo. Predsednik delovnega predsedstva predlaga člane skupščinskih delovnih teles:

- verifikacijsko komisijo (3 člani),

- volilno komisijo (3 člani),

- zapisnikarja,

- overovatelja zapisnika (2 člana),

- in druge delovne organe.

Predsednik delovnega predsedstva vodi zasedanje na način, ki ga predpisuje Pravilnik o delu skupščine in volilnih postopkih.

18. člen

Skupščina SZDGPMŽ je sklepčna, če je ob napovedanem začetku navzočih več kot polovica delegatov. Če ob napovedanem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek zasedanja odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tretjina delegatov.

19. člen

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsednik SZDGPMŽ po sklepu upravnega odbora enkrat letno.

Izredno skupščino skliče predsednik SZDGPMŽ po sklepu upravnega odbora ali na predlog 1/3 članic SZDGPMŽ. Če predsednik SZDGPMŽ izredne skupščine ne skliče v tridesetih dneh po sprejemu zahteve, potem to stori tajnik SZDGPMŽ na osnovi sklepa predsednika nadzornega odbora.

Za izredno skupščino veljajo določbe pravil kot za redno, s tem, da mora sklepati samo o zahtevah, zaradi katerih je bil sklican.

Sklicevanje redne ali izredne skupščine mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj trideset dni pred sklicem.

20. člen

Vabilo na skupščino s predlogom dnevnega reda in gradivom za obravnavo se odpošlje delegatom najmanj 30 dni pred sklicem. Na skupščino so vabljeni tudi predsedniki komisij in drugih delovnih teles SZDGPMŽ, vabila lahko dobijo tudi sponzorji in tisti, ki jih problematika zanima, vendar imajo vsi povabljeni le posvetovalno pravico.

21. člen

Skupščina:

- sklepa o poslovniku dela skupščine,

- sprejema in spreminja Pravila SZDGPMŽ, Etični kodeks in pravilnike, ki urejujejo delovanje SZDGPMŽ,

- sklepa o poročilih organov SZDGPMŽ in njenih sekcij,

- sprejema program dela in finančni plan,

- potrjuje letni zaključni račun,

- voli predsedstvo SZDGPMŽ (predsednika, dva podpredsednika, tajnika, blagajnika),

- potrjuje vodje sekcij pri SZDGPMŽ,

- voli nadzorni odbor,

- voli častno razsodišče,

- voli delovne organe skupščine,

- razrešuje predsedstvo SZDGPMŽ in organe SZDGPMŽ,

- sklepa o članstvu v drugih organizacijah,

- sklepa o izključitvi članic iz SZDGPMŽ,

- sprejema nove članice SZDGPMŽ,

- sklepa o prenehanju obstoja SZDGPMŽ,

- dokončno sklepa o pritožbah članov ali članic SZDGPMŽ zoper sklepe upravnega odbora in častnega razsodišča,

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

- odloča o drugih vprašanjih, ki izhajajo iz zakonskih predpisov in Pravil SZDGPMŽ.

22. člen

Sklepe skupščine se sprejema z navadno večino glasov navzočih delegatov, razen za sprejemanje Pravil SZDGPMŽ, njenih sprememb in dopolnil, kjer je za sprejetje potrebna 2/3 večina glasov navzočih delegatov z glasovalno pravico.

23. člen

Volitve predsedstva, nadzornega odbora, častnega razsodišča, ter potrjevanje vodij sekcij lahko potekajo tajno ali javno. O načinu volitev odločajo delegati skupščine z glasovanjem.

24. člen

Posamezni člani ali lista so lahko izvoljeni le dva mandata zapored. Ponovno lahko za funkcije v organih SZDGPMŽ kandidirajo po preteku 4 let, izjema so kandidature v komisijah SZDGPMŽ ali razstavnih oziroma organizacijskih odborih pod okriljem SZDGPMŽ. Volilni postopek kandidiranja obsega dve fazi: evidentiranje in kandidiranje. Postopek evidentiranja se začne 3 mesece pred predvidenim datumom volilne skupščine.

Če upravni odbor SZDGPMŽ ne dobi dovolj predlogov za kandidate posameznih funkcij za organe v SZDGPMŽ, lahko predlaga kandidate na seji upravnega odbora z večino glasov. Postopek evidentiranja se konča po 40 dneh od objave upravnega odbora SZDGPMŽ.

Kandidiranje obsega:

- sestavo kandidacijske liste, ki jo opravi upravni odbor SZDGPMŽ,

- soglasje k kandidaturi.

Za eno funkcijo lahko kandidira več kandidatov. Kandidira lahko posameznik ali lista, če dobi pisno podporo najmanj 1/2 članov upravnega odbora ali vsaj polovice članic SZDGPMŽ. Izdelavo kandidatne liste pripravi upravni odbor najmanj en mesec pred volitvami.

25. člen

Predsednik SZDGPMŽ usklajuje in skrbi za izvršitev programa dela, finančnega plana in sklepov skupščine. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča eden od obeh podpredsednikov.

Predsednik predstavlja in zastopa SZDGPMŽ pred tretjo osebo v premoženjskih in drugih pravnih poslih, ter je odgovoren za zakonito delo SZDGPMŽ.

Predsednik SZDGPMŽ je za svoje delo in zakonito poslovanje odgovoren skupščini SZDGPMŽ.

26. člen

Naloga prvega podpredsednika je, da skrbi za delo na strokovnem področju, drugega pa, da usklajuje delo z regijskimi zvezami, društvi in klubi. Oba pa po dogovoru nadomeščata predsednika SZDGPMŽ v njegovi odsotnosti.

 

UPRAVNI ODBOR

27. člen

Upravi odbor je kolektivni izvršilni organ skupščine v katerem imajo vsi člani enake pravice in dolžnosti, ter so neposredno vključeni v uresničevanje pravil, programa dela in sklepov skupščine.

Upravni odbor sestavljajo:

- predsedstvo (predsednik, dva podpredsednika, tajnik, blagajnik),

- predsedniki regijskih zvez, vodje sekcij v SZDGPMŽ,

- predsednik združenja sodnikov.

Na sejo upravnega odbora se po potrebi lahko vabijo predsedniki stalnih in začasnih komisij, ter predsedniki društev in klubov članic SZDGPMŽ, ter generalni sponzor SZDGPMŽ.

28. člen

Pravice in dolžnosti članov upravnega odbora so:

- vodi vse posle med dvema skupščinama,

- uresničuje program dela in sklepe skupščine,

- potrjuje sklepe in predloge vodij sekcij pri SZDGPMŽ, sprejema terminski koledar meddržavnih, regijskih in specialnih razstav,

- skrbi za uresničevanje skupnih interesov,

- koordinira delo sekcij ostalih organov SZDGPMŽ,

- pripravlja gradivo za skupščino,

- predlaga skupščini osnovne usmeritve programa dela SZDGPMŽ in pravil,

- sprejema vse pravilnike in izvršilne akte, razen tistih, ki jih sprejema skupščina,

- pripravi in predlaga letni program dela, ter finančni plan,

- vodi finančno in materialno poslovanje vseh organov in sekcij v SZDGPMŽ,

- pripravlja predračun prihodkov in odhodkov,

- sklepa o zaključnem računu,

- predlaga skupščini višino in rok plačila članarine SZDGPMŽ,

- sodeluje z državnimi in drugimi organizacijami, katerih dejavnost je povezana z gojitvijo malih živali,

- uresničuje druge naloge po pooblastilu skupščine,

- upravni odbor sestavlja 10 do 15 članov,

- upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov,

- na sejo vabi poleg članov tudi predsednika nadzornega odbora,

- številčno sestavo upravnega odbora se potrdi na vsaki letni skupščini SZDGPMŽ,

- delegira in potrjuje delegate, ki zastopajo SZDGPMŽ na evropskih in mednarodnih konferencah ali srečanjih,

- koordinira in potrjuje termine mednarodnih, državnih in specialnih razstav,

- prvostopenjsko odloča o sklepih častnega razsodišča, ter o pritožbah in prošnjah članstva,

- upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog ustanovi stalne ali občasne komisije, ki so za svoje delo odgovorne Upravnemu odboru SZDGPMŽ.

NADZORNI ODBOR

29. člen

Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani. Sklepe sprejme z večino glasov vseh članov. Nadzorni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika na svoji seji, ki jo skliče najstarejši izvoljeni član. Nadzorni odbor se sestane najmanj enkrat letno, po potrebi tudi večkrat. Predsednik in člana nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani drugih organov v SZDGPMŽ.

30. člen

Pravice in dolžnosti nadzornega odbora so:

- spremlja izvajanje zakonskih predpisov,

- skrbi za uresničevanje Pravil SZDGPMŽ,

- pregleduje finančno in materialno poslovanje SZDGPMŽ,

- pregleda zaključni račun,

- opozarja upravni odbor SZDGPMŽ na morebitne nepravilnosti v delovanju organov SZDGPMŽ,

- o svojem delu poroča skupščini SZDGPMŽ.

ČASTNO RAZSODIŠČE

31. člen

Častno razsodišče je organ skupščine. Voli ga skupščina izmed prisotnih delegatov, ima pet članov, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let. Častno razsodišče obravnava vse primere kršenja Pravil SZDGPMŽ, Etičnega kodeksa in drugih pravilnikov SZDGPMŽ, neizvrševanje sklepov skupščine, njenih organov, ter obveznosti do SZDGPMŽ.

Zoper sklep častnega razsodišča je možna pritožba na predsedstvo SZDGPMŽ, ter na drugi stopnji na skupščino SZDGPMŽ v roku 15 dni po vročitvi sklepa.

Razsodišče obravnava vse kršitve Pravil SZDGPMŽ, Etičnega kodeksa in pravilnikov SZDGPMŽ, neizvrševanje sklepov organov SZDGPMŽ in dejanj, ki lahko kakorkoli škodujejo ugledu SZDGPMŽ.

Častno razsodišče izreka ukrepe na podlagi Pravilnika o častnem razsodišču in Etičnega kodeksa gojiteljev, ki ga sprejme skupščina SZDGPMŽ.

Izreče lahko naslednje ukrepe:

- opomin,

- javni opomin,

- skupščini predlaga izključitev kršitelja iz SZDGPMŽ,

- skupščini predlaga prepoved opravljanja določene funkcije ali vseh funkcij v SZDGPMŽ.

O svojih sklepih obvešča upravni odbor SZDGPMŽ in skupščino SZDGPMŽ.

FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE

32. člen

O premoženju in finančnem poslovanju vodi SZDGPMŽ knjige v skladu z veljavnimi knjigovodskimi standardi za društva in klube.

Pravico vpogleda v dokumentacijo ima vsak član SZDGPMŽ.

33. člen

Sredstva SZDGPMŽ so:

- nepremičnine,

- premičnine,

- članarina,

- dotacije in subvencije,

- sponzorska sredstva.

34. člen

S sredstvi SZDGPMŽ upravlja upravni odbor. Odredbodajalec za finančni načrt je predsednik SZDGPMŽ.

Za nadzor porabe finančnih sredstev skrbi nadzorni odbor in pristojno računsko sodišče.

 

35. člen

Delo SZDGPMŽ temelji na osnovi samofinanciranja:

- članarina,

- lastna dejavnost (organizacija zabavnih prireditev),

- druga sredstva (dotacije, donacije, sponzorska sredstva, subvencije,...),

- vsaka delitev premoženja med člane ali članice SZDGPMŽ je nična, presežek prihodkov nad odhodkov se mora porabiti izključno za osnovno dejavnost SZDGPMŽ.

ODLIKOVANJA IN NAGRADE

36. člen

Za zasluge za napredek gojenja malih živali podeljuje skupščina odlikovanja prve stopnje in plaketo Antona Lehrmana posameznikom, organizacijam, društvom in klubom.

Skupščina določa merila v zvezi s podeljevanjem priznanj. V ta namen skupščina izvoli komisijo:

- komisija je sestavljena iz petih članov,

- komisija je sklepčna, če prisostvujejo saj trije člani.

PRENEHANJE ZVEZE

37. člen

SZDGPMŽ prenega obstojati:

- s sklepom skupščine SZDGPMŽ z večino glasov vseh delegatov,

- ko je članic manj kot tri,

- z odločbo pristojnega upravnega organa za notranje zadeve o prepovedi delovanja.

38. člen

V primeru prenehanja delovanja SZDGPMŽ se premoženje prenese na članico SZDGPMŽ, ki po razpadu SZDGPMŽ še naprej deluje kot samostojno društvo ali klub.

39. člen

V skladu s temi pravili ima SZDGPMŽ še naslednje splošne pravilnike:

- Pravilnik o delu sekcij,

- Pravilnik o združenju sodnikov,upravnem odboru in sodnikih,

- Razstavni pravilnik SZDGPMŽ,

- Etični kodeks gojiteljev,

- Pravilnik o podeljevanju priznanj in častnih nazivov,

- Pravilnik o vodenju skupščine in volilnih postopkih,

- Pravilnih kunčjerejske sekcije,

- Pravilnik golobarske sekcije,

- Pravilnik perutninarske sekcije,

- Pravilnik juniorske sekcije.

- Pravilnik o delu častnega razsodišča,

- Pravilnik o denarnih nadomestilih,

- in ostali pravilniki, ter poslovniki, če jih sprejme skupščina SZDGPMŽ.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati pravila SZDGPMŽ, ki so bila sprejeta 29.05.2010 v Tremerjih pri Celju.

41. člen

Ta pravila je sprejela skupščina SZDGPMŽ dne 11.06.2011 v Tremerjih pri Celju in pričnejo veljati ter se uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z zakonskimi pravili RS.

 

 

Tajnik:                                                                                Predsednik:

Borut Ernestl                                                                        Marjan Ernestl

 

RAZSTAVNI PRAVILNIK

Na podlagi 7. člena Pravil Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali je skupščina SZDGPMŽ na svoji seji 29. 5. 2010 v Tremerjih pri Celju sprejela : 

 

RAZSTAVNI PRAVILNIK

SZDGPMŽ   

 

Kratice:

SZDGPMŽ - Slovenska zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali

EE - Evropska zveza gojiteljev malih živali

ZS - Združenje sodnikov

RS - Republika Slovenija  

 

1. člen

VELJAVNOST PRAVILNIKA

Razstavni pravilnik SZDGPMŽ 2009 velja za vse vrste razstav pasemskih malih živali (kunci, perutnina, golobi, morski prašički in okrasne ptice), ki so organizirane pod okriljem Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali (v nadaljnjem tekstu SZDGPMŽ) in njenih članov (klubov, društev, regijskih zvez). Razstavni odbor na posameznih razstavah lahko predpiše tudi posebna ali dodatna razstavna pravila, ki pa ne smejo biti v nasprotju s splošnimi razstavnimi pravili, napisanimi v tem pravilniku. Razstavni pravilnik je veljaven na celotnem ozemlju Republike Slovenije in sicer za vse razstavljavce, sodnike in funkcionarje vezane na področje gojenja pasemskih malih živali.  

 

2. člen

VRSTE RAZSTAV

a) namizna ocenjevanja: Lahko so organizirana preko celega leta. Ocenjevanje sodnikov je opisno. Namenjena so informiranju gojiteljev o kvaliteti njihovih živali.

b) promocijske razstave: Običajno se živali ne ocenjuje, razen če to opredeli organizator razstave. Namenjene so predvsem promociji dela društev in njegovih članov ter se običajno organizirajo v sklopu raznih sejmov, krajevnih praznikov ter drugih javnih prireditev.

c) društvene razstave: Društva gojiteljev pasemskih malih živali jih običajno organizirajo v kraju sedeža društva. Razstave so ocenjevalne.

d) meddruštvene razstave: Društva lahko organizirajo tudi skupne meddruštvene živali ali pa na društveno razstavo povabijo gojitelje iz vsaj 3 (treh) drugih društev,da se taka razstava opredeli kot meddruštvena. Za organizacijo in izvedbo se naprej določi odgovorno društvo. Razstave so ocenjevalne.

e)  regijske (pokrajinske razstave): Organizirajo se znotraj posamezne regije (pokrajine) in na njih lahko sodelujejo člani društev iz te regije (pokrajine). Razstavo lahko organizira vodstvo regijske (pokrajinske) zveze ali pa lahko izvedbo prepusti enemu izmed društev. Razstavna pravila vedno opredeli vodstvo regijske (pokrajinske) zveze. Razstave so ocenjevalne.

f)  državne razstave: Organizirajo se vsako drugo leto. Državno razstavo lahko organizira in vodi vodstvo SZDGPMŽ ali pa organizacijo prepusti regijski zvezi ali posamičnem društvu. Člani upravnega odbora zveze pa morajo biti obvezno v razstavnem odboru državne razstave. Razstave so ocenjevalne.

g)  mednarodne razstave: So vse vrste večjih razstav, ki jih organizira vodstvo SZDGPMŽ ali po njegovem pooblastilu regijska zveza ali društvo ter na njih s svojimi živalmi sodelujejo tudi gojitelji iz drugih držav. Za mednarodne razstave v RS se štejejo samo tiste razstave, na katerih imajo možnost udeležbe vsa slovenska društva. Razstave so ocenjevalne.

h)  specialne razstave: Organizira jih lahko vodstvo SZDGPMŽ, sekcije pri SZDGPMŽ, regijske zveze, društva in klubi. Praviloma se organizirajo vsako drugo leto in sicer v letu, ko ni državne razstave, izjemoma pa lahko tudi vsako leto. Za njih veljajo splošna in posebna razstavna pravila navedena v tem pravilniku. Vse morebitne spremembe ali odstopanja mora organizator uskladiti z vodstvom SZDGPMŽ. Te razstave so: superpokal, razstave samcev, razstave mladih živali, razstave parov itd. V njihovo izvedbo morajo biti strokovno obvezno vključeni tudi vodje sekcij pri SZDGPMŽ. Razstave so ocenjevalne. 

 

3. člen

PRIJAVA IN POTEK

a) Vse vrste razstav v RS je potrebno prijaviti vsaj dva meseca pred začetkom tajniku SZDGPMŽ in tajniku ZS pri SZDGPMŽ.

b) Morebitne osebno željene sodnike je, ob njihovi predhodni osebni odobritvi, potrebno preko tajnika ZS zahtevati vsaj en mesec pred začetkom razstave.

c) V primeru vabila tujih sodnikom na ocenjevanje v RS je potrebno pridobiti pisno soglasje ZS pri SZDGPMŽ in sicer najkasneje do 15. septembra tistega ocenjevalnega leta.

d) 7 dni pred in 7 dni po državni razstavi je prepovedana organizacija in izvedba kakršnihkoli drugih razstav malih pasemskih živali na področju RS. Državna razstava se načeloma organizira zadnji vikend v novembru.

e) Društva znotraj posameznih regijskih (pokrajinskih) zvez naj uskladijo termine svojih razstav, tako da ne bi prišlo do prevelikega števila prireditev znotraj posameznih regij (pokrajin).

f)  Vse razstave večjih obsegov (mednarodne, državne, specialne) je potrebno terminsko določiti najkasneje do redne letne skupščine SZDGPMŽ. Organizatorja posamezne razstave se izbere na sestankih sekcij ali upravnega odbora SZDGPMŽ na podlagi prijav na predhodne razpise. Zaželjena je tudi potrditev posamezne prireditve na redni letni skupščini SZDGPMŽ. 

 

4. člen

IZVEDBA RAZSTAV

- Razstavljajo se lahko vse zvrsti in pasme pasemskih malih živali, ki so navedene v vzornikih izdanih s strani posameznih sekcij pri SZDGPMŽ. 

- Pasme, ki niso navedene v vzornikih veljavnih v RS (nove pasme, pasme v nastajanju, v tujini priznane pasme) se ocenjujejo po EE vzorniku, po predhodni zahtevi organizatorja se lahko ocenijo opisno. Vse ostale vrste in pasme pasemskih malih živali se ocenijo točkovno na osnovi veljavnih vzornikov.

- V primeru prevelikega števila prijav oz. če prostorski pogoji ne omogočajo primerne izvedbe razstave, lahko organizator tudi omeji število živali na razstavi, toda v tem primeru mora obvezno vrniti vsa predhodna vplačila razstavljavca.

- Vse prijavljene živali morajo biti iz lastne vzreje razstavljavca.

- Strogo prepovedano je razstavljati obolele živali in živali z vidnimi bolezenskimi znaki. Vsak organizator je v sodelovanju s pristojno veterinarsko službo dolžan zagotoviti nadzor zdravstvenega stanja živali ob prihodu le teh na razstavišče. Organizator ima pravico, da obolele živali in živali z vidnimi bolezenskimi znaki ne sprejme na razstavo.

- V času razstave so živali v lasti organizatorja razstave, ki jim je dolžan zagotoviti čimbolj optimalne bivalne pogoje in jih oskrbovati z vodo in hrano. Za vse morebitne poškodbe, obolelost, izgubo ali smrt živali med samo razstavo je odgovorno vodstvo razstave. Višina in oblika morebitne odškodnine v teh primerih se uskladi s prizadetim gojiteljem.

- Na vseh vrstah razstav mora biti zagotovljen poseben prostor za karanteno. 

 

5. člen

UDELEŽBA NA RAZSTAVAH IN PRIJAVA

- Na razstavah v RS lahko s svojimi živalmi sodelujejo gojitelji, ki so člani društev ali klubov, članov SZDGPMŽ. Na povabilo organizatorja lahko sodelujejo tudi povabljeni organizirani gojitelji iz tujine.

- Vodstvo posamezne razstave je dolžno pripraviti za vsako razstavo razstavni pravilnik in ga skupaj s prijavnico poslati vse predvidenim udeležencem razstave. V tem pravilniku poleg splošnih razstavnih pravil SZDGPMŽ opredeli tudi posamezna dopolnila ter morebitne posebne predpise, ki pa ne smejo odstopati od splošnih razstavnih predpisov v RS.

- Prijavnica obvezno vsebuje naslednje podatke: ime in priimek razstavljavca, naslov s poštno številko, telefonsko številko, vrsto in pasmo oz. barvo živali, spol, označbe (tetovacija pri kuncih, številke obročkov pri pernatih živalih) ter morebitno prodajno ceno. Kolekcije in družine se na prijavnici vidno označi. Sestavni del formuliranja prijavnice je še podpis razstavljavca, datum podpisa in žig matičnega društva. S podpisom prijavnice gojitelj potrdi da je seznanjen z razstavnimi pravili in da se z njimi tudi strinja. Prijavnico je potrebno izpolniti čitljivo! Rok oddaje prijavnic in naslov prejemnika le teh se mora obvezno določiti v razstavnem pravilniku s strani organizatorja oz. vodstva razstave. Način plačila predpisane gajbarine se prav tako opredeli v naprej! V primeru neplačila stroškov s strani razstavljavca ima organizator pravico, da živali ne sprejme na razstavo. 

 

6. člen

RAZSTAVNI ODBOR

Za vsako razstavo se formira razstavni odbor, ki mora imeti naslednje organe:

-          vodja razstave,

-          tajnik,

-          blagajnik,

-          vodje sekcij.

Razstavni odbor je odgovoren za nemoten potek prireditve, prijavo le te na pristojno upravno enoto in na organe SZDGPMŽ (tajnik, tajnik ZS).Na manjših razstavah (društvene, meddruštvene) so to člani matičnega društva oz. organizatorja, na večjih razstavah pa so v razstavni odbor obvezno vključeni tudi vodje sekcij pri regijskih (pokrajinskih) zvezah oz. pri SZDGPMŽ (državna, mednarodna in specialna).

Na večjih razstavah se razstavni odbor lahko razširi še do največ 5 člani razstavnega odbora.  

 

7. člen

DOVOZ

- Vodstvo razstave v razstavnem pravilniku določi čas dovoza živali na razstavni prostor. Živali pripeljane izven tega termina se lahko po odločitvi organizatorja sprejmejo na razstavišče, ne smejo pa biti ocenjene.

- Transportni zaboji ali košare morajo biti primerne velikosti in živalim omogočati nemoten in varen transport na razstavo. Vidno morajo biti napisani tudi podatki o lastniku živali oz. prilepljene nalepke številk dodeljenih kletk. Živali se transportirajo posamično, izjema so lahko golobi.

-    Kuncem se na vseh državnih, mednarodnih in specialnih razstavah v desni uhelj preko tetovacije društva napiše številka dodeljene razstavne kletke. številka se napiše z vodoodpornim črnim flumastrom!

- Za morebitne poškodbe in nepravilnosti v času prevoza in predaje živali na razstavni prostor  je odgovoren razstavljavec.

 - Za živali, ki zaradi različnih vzrokov niso bile pripeljane na razstavišče, se gajbarina ne vrača. 

 

8. člen

NADZOR NA RAZSTAVI

- Organizator je na razstavi dolžan organizirati stalno nadzorno in dežurno službo. Ta skrbi za red na razstavnem prostoru in nadzoruje tudi živali ter jih po potrebi tudi oskrbuje.

- Živali so v času razstave last organizatorja, ki za njih tudi neposredno odgovarja.

- Prepovedano je jemanje živali iz kletk brez odobritve gojitelja ali nadzorne službe. Prav tako je prepovedana uporaba t.i. sodniških palic, razen za sodnike med ocenjevanjem (golobi).

- Na razstavah je strogo prepovedano pariti živali!

- Vsa jajca znesena na razstavnem prostoru so last organizatorja, ki pa jih ne sme uporabiti za valjenje. 

 

9. člen

ODVOZ

- Odvoz oz. izvzem živali je mogoč takoj po koncu razstave. Čas izvzema določi organizator v naprej v razstavnem pravilniku in od njega ne sme odstopati (podaljševanje, krajšanje prireditve).

- V primeru, če živali ni v kletki (napačen izvzem, morebitna odtujitev) je organizator dolžan razstavljavcu izplačati odškodnino za žival. Višino odškodnine uskladita organizator in razstavljavec, ne sme pa presegati realne cene za posamezno pasmo.

- Vse živali, ki niso bile izvzete z razstavnega prostora oz. jih razstavljavec od organizatorja ne zahteva največ 10 dni po končani razstavi avtomatično postanejo last organizatorja razstave.

- Za vsako morebitno pošiljanje neprevzetih živali razstavljavcem na dom krije stroške prevoza oz. transporta razstavljavec sam. 

 

10. člen

NOVE PASME

Pasme v nastajanju oz. pasme, ki niso opisane v veljavnih vzornikih v Republiki Sloveniji in Evropskem vzorniku se lahko, če so pravilno označene, razstavljajo na vseh vrstah razstav, toda ocenjene so lahko samo na državni razstavi in še to samo opisno. Ocenjevanje izvedeta vsaj 2 člana komisije za standarde  posameznega pododbora pri Združenju sodnikov pri SZDGPMŽ. Takoj, ko je pasma uvrščena v vzornik, se na vseh razstavah normalno ocenjuje po točkovnem sistemu. 

 

11. člen

PRODAJA ŽIVALI

Za organizacijo prodaje je odgovoren organizator razstave, ki mora prodajne pogoje opredeliti v razstavnem pravilniku. Organizator lahko prodajno ceno, ki jo je v prijavnici navedel gojitelj zviša do največ 10%. Ta denar pripada organizatorju. Prodajalcu/razstavljavcu se vedno izplača v prijavnici navedeni znesek, brez morebitnih odbitkov. Prodaja se organizira preko nadzorne službe, na večjih razstavah (državne, mednarodne) pa je organizator dolžan vzpostaviti posebno prodajno službo. Čas izvzema kupljenih živali mora organizator opredeliti v posameznem razstavnem pravilniku! Živali ne smejo biti izvzete z razstavnega prostora pred končanim ocenjevanjem.

Privatna prodaja na razstavnem prostoru je prepovedana, prav tako pa v okolišu 500 m od razstavnega prostora.

V primeru, da organizator proda žival, ki ni bila namenjena prodaji, mora le to vrniti razstavljavcu. Če to morebiti ni mogoče, mu mora izplačati zahtevani znesek v višini realne cene za posamezno pasmo.  Če kupec ugotovi, da je kupljena žival morebiti poškodovana, vidno obolela ali celo poginula, mu mora organizator povrniti vplačano vsoto. Taka žival pa se obvezno izloči iz prodaje! 

 

12. člen

OCENJEVANJE

Delegiranje: Organizator lahko poimensko zahteva sodnike za posamezno ocenjevanje ob njihovi predhodni odobritvi. Točno število zahtevanih sodnikov je dolžan poimensko sporočiti tajniku Zbora sodnikov najkasneje en mesec pred razstavo.

Na vseh razstavah lahko ocenjujejo samo sodniki člani ZS pri SZDGPMŽ in tudi povabljeni sodniki iz tujine, ki pa jih mora odobriti upravni odbor ZS. Organizator razstave je morebitne sodnike iz tujine dolžan poimensko pisno prijaviti tajniku ZS najkasneje do 15. septembra posameznega razstavnega leta.

Sodnik lahko v enem dnevu oceni samo toliko živali, kot dovoljuje pravilnik pododbora Zbora sodnikov.

Na vseh regijskih, državnih in mednarodnih razstavah je vedno prisoten tudi vodja ocenjevanja, ki sam ne ocenjuje temveč koordinira in nadzoruje delo sodnikov. Vodja ocenjevanja je eden izmed članov komisije za standarde pri posameznem pododboru ZS, oz. lahko izjemoma tudi sodnik določen s strani posameznega pododbora. Stroške vodje ocenjevanja krije ZS. Vodjo ocenjevanja lahko zahteva tudi posamezno društvo ali klub za druge oblike razstav, toda v tem primeru stroške krije samo.

Usklajevanje:  Pred  začetkom ocenjevanja mora organizator sodnike seznaniti s posebnimi razstavnimi pravili in pogoji za podeljevanje nagrad. V naprej morajo biti znane morebitne združene pasme za podeljevanje nagrad ter vrste in nazivi morebitnih posebnih nagrad (npr. Najlepši golob razstave). Organizator je s sodniki dolžan uskladiti način ocenjevanja (po pasmah, v parih, itd.). Organizator skupaj z vodjo sekcije pri SZDGPMŽ in vodjo pododbora pri ZS na vseh večjih razstavah (regijska in višje) v naprej določi katere živali bodo sodniki ocenjevali.

Organizator je dolžan pripraviti ocenjevalne kartončke, v katere pred začetkom ocenjevanja obvezno vpiše številko kletke, pasmo in barvo živali. Vse ostale podatke oz. vsebine sodniki vpišejo med ocenjevanjem.

Sodnik mora po končanem ocenjevanju posamezne živali ocenjevalni kartonček takoj izobesiti na kletko.  

Dolžnosti organizatorja: Organizator vsake razstave je dolžan sodniku omogočiti nemotene pogoje za delo. Prostor za ocenjevanje mora biti dobro osvetljen, najbolje z naravno svetlobo in primerno zaprt, tako da živali in ocenjevalec niso na prepihu ali izpostavljeni drugim vplivom. Organizator mora priskrbeti za vsakega posameznega sodnika za kunce še delovno mizo, stol in enega pomočnika za nošenje kuncev na ocenjevalni prostor ter pomočnika za tehtanje (zapisnikarja). Dolžan je tudi poskrbeti za to, da prisotni obiskovalci ali gojitelji ne motijo dela sodnika oz. da nanj ne poskužajo vplivati.

Sodnikom je organizator po končanem delu dolžan izplačati nadomestila v skladu s pravilnikom ZS pri SZDGPMŽ (dnevnica, prispevek po ocenjeni živali in kilometrina).

Pripravniki:  Organizator jim mora  omogočiti možnost dela na razstavi. Izjemoma se lahko uporabijo tudi kot nosači kuncev na večjih razstavah.

Označevanje: Vse kletke morajo biti vidno označene s številkami. Pri postavitvi kletk v dve nadstropji so na vrhu vedno neparno oštevilčene kletke.

Na večjih razstavah (regijska, državna in mednarodna) in specialnih (super pokal, razstava samcev in parov) se kuncem preko številke društva z vodoodpornim flomastrom napiše številka kletke.

 

13. člen

NAGRAJEVANJE

Prvake pasem in barv (golobi) lahko podelijo le sodniki. Naslove kolekcij prvakov podeli organizator sam. Na vseh večjih razstavah (regijska, državna, mednarodna) se naslovi podeljujejo komisijsko (prisotni vsi sodniki za posamezno zvrst). Vse nagrade morajo biti določene najkasneje po zaključku ocenjevanja in s strani delegiranih sodnikov (tudi morebitne posebne). Ob morebitnih pritožbah na podeljevanje nagrad in na ocenjevanje odloča 3 članska komisija za pritožbe, v kateri pa mora biti vsaj en sodnik, ki je lahko tudi član matičnega društva. Za uradno oceno velja ocena napisana na ocenjevalnem kartončku, ki mora biti v skladu z ocenjevalnim zapisnikom! Oblika in način nagrajevanja na posamezni razstavi morata biti v naprej navedena v razstavnem pravilniku za vsako posamezno razstavo. 

 

14. člen

NAGRADE SEKCIJ

Sekcije pri SZDGPMŽ v skladu s Pravilnikom o podeljevanju EE medalj podelijo  najuspešnejšim razstavljavcem v posameznem rejskem letu medaljo Evropske zveze gojiteljev malih živali - EE.

Nagrada se dobitniku podeli na razstavi najvišjega ranga v naslednjem rejskem letu, izjemoma pa lahko tudi na skupščini SZDGPMŽ ali na sestanku sekcije. 

 

15. člen 

NAČINI RAZSTAVLJANJA 

 - Male živali veh zvrsti se lahko razstavljajo posamezno ali v kolekcijah ter družinah.

- Kolekcijo sestavljajo štiri živali obeh spolov, iste barve in pasme. Dovoljene so različne kombinacije spolov, toda vedno mora biti vsaj ena žival nasprotnega spola. V kolekcijah se razstavljajo kunci, golobi in kokoši.

- Vsa okrasna perutnina, gosi, purane in race se razstavlja v družinah (samec in samica), ki jo sestavljata dve živali nasprotnih spolov. 

 

16. člen

PRVAK PASME

- Število točk potrebnih za naziv prvaka opredeljuje organizator s svojim razstavnim pravilnikom, ki mora biti v skladu za Razstavnim pravilnikom SZDGPMŽ.

- Kriterij ocenjevanja mora biti ne glede na vrsto razstave enak (npr. tudi na društveni razstavi lahko žival prejme izjemno oceno!).

- Sodnik po končanem ocenjevanju naslove vedno podeli ob prisotnosti organizatorja oz. vodje ocenjevanja na večjih razstavah. Naslov PRVAK PASME mora sodnik vedno vidno označiti, ali na posebnem kartončku za prvake, ali pa na samem ocenjevalnem kartončku.

- Kriteriji za podeljevanje:

Društvene in meddruštvene razstave - razstavljene najmanj 4 živali enega ali več gojiteljev; ocena najmanj 96 točk.

Regijske (pokrajinske) razstave - razstavljenih najmanj 6 živali enega ali več gojiteljev; ocena najmanj 96 točk

Državne in mednarodne razstave - razstavljenih najmanj 8 živali enega ali več gojiteljev; ocena najmanj 96 točk; razstavljenih 16 in več živali - podeli se prvaka še v nasprotnem spolu.

-          Ne glede na vrsto razstav se vsaki živali, ki prejme 97 in več točk podeli naziv prvak pasme, ne glede na število prijavljenih živali. Če je v posamezni pasmi več živali ocenjenih z oceno 97 in več točk, se izbere prvaka pasme, vsem ostalim pa se podeli nagrada za izredno žival, ki je enaka kot za prvaka pasme!

PRVAK BARVE se podeljuje samo pri ocenjevanju golobov. Za pridobitev naziva veljajo enaki kriteriji kot za naziv PRVAK PASME. V barvi v kateri je bil podeljen PRVAK PASME ne more biti podeljen tudi PRVAK BARVE. 

 

17. člen

KOLEKCIJA PRVAKOV

- Kolekcijo sestavljajo 4 živali obeh spolov. Vedno mora biti v kolekciji vsaj ena žival nasprotnega spola.

- Število točk potrebnih za naziv kolekcija prvakov opredeljuje organizator s svojim razstavnim pravilnikom, ki mora biti v skladu za Razstavnim pravilnikom SZDGPMŽ.

- Naslov KOLEKCIJA PRVAKOV mora organizator vedno vidno označiti, ali na posebnem kartončku za prvake, ali pa na samem ocenjevalnem kartončku.

- Kriteriji za podeljevanje:

Društvene in meddruštvene razstave - razstavljena najmanj 1 kolekcija (4 živali) enega ali več gojiteljev; seštevek ocen najmanj 286 točk; seštevek sestavljajo najvišje ocene 3 najbolje ocenjenih živali obeh spolov

Regijske (pokrajinske) razstave - razstavljeni najmanj 1 kolekcija (6 živali) enega ali več gojiteljev; seštevek ocen najmanj 286 točk; seštevek sestavljajo najvišje ocene 3 najbolje ocenjenih živali obeh spolov

Državne in mednarodne razstave - razstavljene najmanj 2 kolekcije (8 živali) enega ali več gojiteljev; seštevek ocen najmanj 381 točk; seštevek sestavljajo ocene vseh v kolekciji ocenjenih živali, ki pa morajo biti  obeh spolov.

Na državnih, specialnih in mednarodnih razstavah pod okriljem SZDGPMŽ se lahko podeljujejo tudi naslovi zlata in diamantna kolekcija.

Za zlato kolekcijo je potrebno zbrati vsaj 384,5 točke s tem, da nobena žival ni ocenjena manj kot 96 točk. Za diamantno kolekcijo je potrebno zbrati vsaj 387 točk s tem, da nobena žival ni ocenjena manj kot 96 točk.   

 

18. člen 

DRUŽINA PRVAKOV 

- Družino sestavljata 2 živali obeh spolov. V družinah se razstavljajo izključno naslednje vrste pasemske perutnine:okrasna perutnina (fazani, okrasna vodna perutnina),gosi in purani in race.

- V oceno družine štejeta oceni obeh živali. Družina prvakov se podeli družini ocenjeni s seštevkom najmanj 191 točk.

- Število točk potrebnih za naziv kolekcija prvakov opredeljuje organizator s svojim razstavnim pravilnikom, ki mora biti v skladu za Razstavnim pravilnikom SZDGPMŽ.

-    Za podelitev naslova družina prvakov mora biti na posameznih vrstah razstav razstavljenih naslednje število družin: 

 društvene in meddruštvene razstave - vsaj 1, 

 regijske (pokrajinske) razstave - vsaj 2,

državne in mednarodne razstave - vsaj 2 družini.

- Naslov DRUŽINA PRVAKOV mora sodnik vedno vidno označiti, ali na posebnem kartončku za prvake, ali pa na samem ocenjevalnem kartončku. 

 

19. člen

ZDRUŽEVANJE PASEM

Če v posamezni pasmi ni prijavljenih dovolj živali za izpolnitev pogojev za osvojitev  naslovov navedenih v 17., 18. in 19. členu, se lahko predstavniki sorodnih pasem na osnovi prijave združijo tako, da lahko konkurirajo za vse naslove.Združijo se predstavniki sorodnih pasem (npr. lisasti kunci, strukturni golobi).

Združevanje pasem mora biti izvedeno pred začetkom ocenjevanja in obvezno napisano tudi v katalogu in na vidnem mestu na razstavišču.

Avtohtonih in raritetnih pasem se ne združuje in se jim podeli naziv na glede na število razstavljenih živali, če so izpolnjeni tudi ostali pogoji tega pravilnika. 

 

20. člen

PRITOŽBE

Razstavljavci imajo pravico do vložitve pritožbe vezane na organizacijo in potek razstave ali na ocene živali. Vse pritožbe naslovijo na vodstvo razstave, v drugem primeru pa preko vodstva razstave lahko tudi na pododbor pri ZS.

Pritožbe rešuje s strani organizatorja imenovana tri članska komisija za pritožbe, ki jo imenuje organizator. V njej mora biti vsaj en sodnik. Ob vlogi pritožbe, mora vložnik ne glede na vrsto razstave blagajniku razstave vplačati 30 evrov. V primeru upravičene pritožbe, ki jo komisija odobri oz. potrdi, se denar vplačniku vrne. Če je pritožba neutemeljena, postane denar last organizacijskega odbora in se šteje v prihodke razstave.

Vse pritožbe morajo biti vložene najkasneje prvi dan uradno odprte razstave.

Pritožbe so pisne oblike, v njih pa mora biti točno navedena vsebina pritoževanja z navedeno pasmo in kletko živali. Vsaka pritožba mora biti potrjena s podpisom pritožnika. Anonimne pritožbe so brezpredmetne in se ne obravnavajo!

Če komisija za pritožbe na posamezni razstavi ne more rešiti določenega primera, se lahko izjemoma na razstavišče pokliče tudi komisijo za standarde posameznega pododbora. V tem primeru potne stroške članom komisije krije organizator razstave.  

 

21. člen

POSEBNA DOLOČILA

- Na vseh vrstah razstav se ne ocenjujejo nepravilno označene, tetovirane ali obročkane živali.

- Pri perutnini in golobih so lahko številke obročkov izjemoma tudi eno številko prevelike  od predpisane velikosti, vendar toliko, da jih ne moremo sneti z noge.

- Razstavljajo se lahko živali stare največ 6 let. Pri okrasni perutnini ni starostnih omejitev.

- Razstavljajo se samo živali obročkane oz. označene po veljavnih predpisih SZDGPMŽ oz. z njenimi uradnimi oznakami ali obročki. Na mednarodnih razstavah pa vse živali, katerih gojitelji so posredno tudi člani Evropske zveze in imajo živali označene v skladu z njenimi določili.

- Vse živali, ki imajo morebitne dodatne neregularne označbe (dodatne tetovacije, označevalni obročki), se izločijo z ocenjevanja.

- Živali, ki so jih gojitelji pripravili na  razstavo z uporabo nedovoljenih metod (rezani obročki, barvanje lis, lepljenje dodatnih peres) se izloči z ocenjevanja. Vodstvo razstave ali sodnik je o kršitvi gojitelja dolžan obvestiti disciplinsko komisijo SZDGPMŽ, ki kršitelju ob prvi kršitvi izreče pisni opomin, ob ponavljanju kršitev pa mu lahko izreče ukrep začasne prepovedi razstavljanja za dobo dveh let na vseh razstavah pod okriljem SZDGMŽ in EE. 

 

22. člen

MLADI GOJITELJI (JUNIORJI)

- Mladi gojitelji so vsi gojitelji člani društev SZDGPMŽ med dopolnjenim 4 in 18 letom starosti.

 - S svojimi živalmi lahko sodelujejo na vseh razstavah, organizator pa jim mora omogočiti samo plačilo 50% od uradne gajbarine. Popust velja samo za živali, dočim katalog in morebitne upravne stroške plačajo po enaki ceni kot ostali.

- S svojimi živalmi vedno tekmujejo v splošni konkurenci, organizator pa mora omogočiti tudi posebno nagrajevanje. Na društvenih, meddruštvenih razstavah se obvezno dodatno nagradi 3 najbolj uspešne juniorje v posamezni zvrsti (seštevki kolekcij), na regijskih, državnih in mednarodnih razstavah pa 5 najuspešnejših  juniorjev v posamezni zvrsti (seštevki kolekcij).

- Živali juniorjev morajo biti označene po pravilih posameznih sekcij.

- Juniorji morajo biti obvezno tudi dodatno označeni v katalogih (napis mladi gojitelj).  

 

23. člen

SPECIALNE RAZSTAVE

a) Superpokal: organizira ga eno izmed društev SZDGPMŽ ob strokovni pomoči Sekcije za kunčerejo SZDGPMŽ, ki vsako leto najkasneje do redne letne skupščine SZDGPMŽ  izda razpis za prireditev. Organizatorja se izbere na sestanku Sekcije za kunčerejo. Sodelujejo lahko vsa društva, ki so člani SZDGPMŽ in povabljena društva iz tujine.

Razstavni pogoji:

- vsako društvo sodeluje z 10 pasemskimi kunci, ki pa morajo biti od najmanj 4 gojiteljev in najmanj 5 pasem, vsi pa morajo biti tetovirani z matično številko tega društva;

 - starost in spol živali nista pomembna;

- tetovirani kunci z oznakami drugih društev ne morejo biti vključeni v skupno oceno društva;

- v skupno oceno društva štejejo seštevki vseh ocen razstavljenih živali tega društva, ne glede na število ocenjenih živali;

- društva lahko prijavijo tudi po več kolekcij 10 živali;

- organizator nagradi najuspešnejših pet društev (NAJKUNČERECI SLOVENIJE XX/XX) in najlepših pet kuncev (NAJ KUNEC SLOVENIJE XX/XX);

- če dve ali več društev zberete enako število točk, se višje uvrsti društvo, ki ima več pasem,če  je še to izenačeno odloča večje število gojiteljev, v primeru da sta društvi še vedno izenačeni pa odloča najvišje ocenjena žival.

- sodnik pred ocenjevanjem ne smejo videti živali, ampak jim le te organizatorji prinašajo  na ocenjevalno mesto zaporedno po pasmah (od orjaških do pritlikavih) in ne po društvih;

- povabljena društva iz tujine ne morejo prejeti prehodnega pokala. V primeru zmage društva iz tujine prehodni pokal prejme najvišje uvrščeno slovensko društvo;

- razstava se pod enakimi razstavnimi pravili lahko organizira tudi za druge zvrsti malih živali (perutnina, golobi) s smiselnimi popravki pravil. 

 

b) Razstava kunčjih samcev: organizira jo eno izmed društev SZDGPMŽ ob strokovni pomoči Sekcije za kunčerejo SZDGPMŽ, ki vsako leto najkasneje do redne letne skupščine SZDGPMŽ izda razpis za prireditev. Organizatorja se izbere na sestanku Sekcije za kunčerejo. Sodelujejo lahko vsi člani društev SZDGPMŽ in tudi razstavljavci iz tujine.

Razstavni pogoji:

- razstavljavci lahko prijavijo kolekcijo samcev (3 samci) in tudi posamične živali;

- naziv PRVAK PASME se podeli, če sta v pasmi razstavljeni najmanj 2 kolekciji ali (6 živali) enega ali več gojiteljev; kunčji samec mora biti ocenjen najmanj z 96 točk;

- naziv KOLEKCIJA PRVAKOV se podeli, če sta v pasmi razstavljeni najmanj 2 kolekciji (6 živali) enega ali več gojiteljev; seštevek ocen vseh treh živali pa znaša najmanj 286 točk s tem da noben samec ne sme biti ocenjen manj kot 95 točk.

Naziv zlata kolekcija se prejme, če je skupni seštevek najmanj 289 točk. Naziv diamantna kolekcija se prejme, če je skupni seštevek najmanj 290,5 točke ali več. 

 

c) Razstava parov:  organizira jo eno izmed društev SZDGPMŽ. Sodelujejo lahko vsi člani društev SZDGPMŽ in tudi razstavljavci iz tujine.

Razstavni pogoji:

- vse zvrsti malih živali (kunci, perutnina, golobi, morski prašički, okrasne ptice) se razstavljajo izključno v parih (samec, samica), ene pasme in iste barve,

- posamezni razstavljavec lahko razstavlja neomejeno število parov,

- naziv PAR PRVAKOV se podeli paru, ki je zbral najmanj 191 točk, vendar morata biti samec in samica ocenjena z najmanj 95 točk,

- za podelitev naziva morajo biti razstavljeni vsaj 3 pari ene pasme in ene barve,

- v primeru nezadostnega števila parov, se le te lahko smiselno združi (19. člen tega pravilnika),

- naziv ZLATI PAR se podeli paru, ki prejme seštevek 193 ali več točk, vendar morata biti obe živali ocenjeni z najmanj 96 točkami. Naziv ZLATI PAR se podeli vsem parom, ki dosežejo omenjeni seštevek točk, tako da je v eni pasmi lahko podeljenih več ZLATIH PAROV. Naziv se podeli ne glede na število parov v pasmi.

- naziv DIAMANTNI PAR se podeli paru, ki prejme 194 točk ali več s tem, da nobena žival ne sme biti ocenjena z manj kot 97 točk. Naziv se podeli ne glede na število parov v pasmi,

- organizator lahko dodatno nagradi posamezno žival oz. par.  

 

24. člen

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi skupščina SZDGPMŽ.  

 

 

Predsednik:   Marjan Ernestl     

 

Tajnik :    Borut Ernestl

ZNAČKA ANTONA LEHRMANA

Na podlagi 7.člena Pravil slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali je skupščina SZDGPMŽ na svoji seji 19. 4. 2009 sprejela :                                                                                                               

 

PRAVILNIK              

o podeljevanju značk Antona Lehrmana                 

 

 

1. člen

Značke Antona Lehrmana se podeljujejo na zboru članov društev in klubov članic Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali ( v nadaljevanju SZDGPMŽ) ter na letni skupščini SZDGPMŽ.  

 

2. člen

Podeljujejo se naslednje vrste značk :

zlata - 1.stopnje,

srebrna - 2.stopnje in

bronasta - 3.stopnje.

Bronaste in srebrne značke se podeljujejo na zborih članov društev oz. klubov, zlate značke se podeljujejo na letni skupščini SZDGPMŽ. Zlate značke podeljuje predsednik SZDGPMŽ ali predsednik Komisije za priznanja pri SZDGPMŽ. Srebrne in bronaste značke podeljuje predsednik društva oz. kluba.  

 

 3. člen

Društva ali klubi, ki imajo do 50 aktivnih članov lahko vsako leto podelijo  največ 2 bronasti in 1 srebrno značko. Društva ali klubi, ki imajo več kot 50 aktivnih članov lahko vsako leto podelijo 4 bronaste in 2 srebrni znački. Med podelitvijo bronaste in srebrne značke morata preteči vsaj dve leti. Zlato značko se lahko podeli najprej 5 let po prejetju srebrne značke.Podelitve značk potekajo po stopnjah.  

 

4. člen

Predloge za dodelitev bronastih in srebrnih značk lahko v pisni obliki predlagajo vsi člani društev oz. klubov. O predlogih razpravlja Komisija za priznanja, ki svojo odločitev poda  upravnemu odboru društva oz. kluba. Ta mora predlagane kandidate za priznanja potrditi vsaj 30 dni pred občnim zborom društva. 

 

5. člen

Komisija za priznanja pri SZDGPMŽ mora objaviti razpis za zlate značke najmanj 90 dni pred letno skupščino SZDGPMŽ. V razpisu morajo biti navedeni pogoji za pridobitev priznanja, ki so v skladu s tem pravilnikom ter termini za oddajo pisnih vlog predlagatelja.Predlagatelji kandidatov za zlato značko so lahko društva ali klubi članic SZDGPMŽ.Vsi predlogi morajo biti podani v pisni obliki ter se nanašati izključno na člene objavljene v razpisu.

 

 6. člen

Vsa društva oz. klubi morajo seznam prejemnikov priznanj 3. in 2. stopnje poslati na naslov tajnika SZDGPMŽ najkasneje 30 dni po njihovem občnem zboru. Tajnik SZDGPMŽ vodi evidenco prejemnikov priznanj vseh treh stopenj ter s podatki seznanja Komisijo za priznanja pri SZDGPMŽ. Tajnik SZDGPMŽ sodeluje na vseh sestankih Komisije za priznanja ter o tem vodi zapisnike. O sklepih komisije je dolžan obvestiti predlagatelje vsaj 30 dni pred letno skupščino SZDGPMŽ. 

 

7. člen

Komisija za priznanja pri SZDGPMŽ je dolžna obravnavati vse pisne predloge,ki so prispeli v roku, določenem v razpisu. V kolikor je predlog za podelitev značke pomanjkljiv oz. ni dovolj utemeljen se z obrazložitvijo zavrne ter se s potrebnimi dopolnitvami obravnava v naslednjem letu, kar pa ne zadrži ponovnega zahtevka.

 

8. člen

Komisija za priznanja pri SZDGPMŽ o svojih odločitvah odloča z javnim glasovanjem. Vsak član komisije ima pravico do deljenega mnenja, ki se lahko na njegovo željo vnese v zapisnik sestanka.Predlog za podelitev je sprejet , če zanj glasuje večina članov komisije. V primeru, da je izid glasovanja neodločen, odloča glas predsednika komisije. 

 

9. člen

Prejemnik priznanja dobi poleg značke za katero je bil predlagan tudi pisno diplomo velikosti 20 X 30 cm s podpisom predsednika društva oz. predsednika SZDGPMŽ. 

 

10. člen

Bronaste značke in srebrne značke se podeljujejo gojiteljem, ki izpolnjujejo naslednje kriterije :

- Gojiteljem društev oz. klubov, ki so s svojim predanim delom pripomogli k uspešni organizaciji društvenih razstav.

- Članom društev oz. klubov, ki so pripomogli k večji prepoznavnosti gojiteljske dejavnosti v matičnem okolju.

- Gojiteljem, ki se pri vzgoji živali striktno držijo temeljnih načel  Etičnega kodeksa gojiteljev.

- Članom društev oz. klubov, ki dosegajo vrhunske rezultate na društvenih, meddruštvenih in regijskih razstavah.

- Gojiteljem, ki permanentno razstavljajo na razstavah organiziranih pod okriljem SZDGPMŽ.

- Članom društev oz. klubov, ki aktivno sodelujejo v organih, sekcijah in komisijah v matičnem društvu. 

 

11. člen

Zlate značke 1.stopnje se podeljujejo tistim članom društev oz. klubov, ki so predhodno že prejeli priznanja 3. in 2. stopnje in so evidentirani kot prejemniki teh priznanj v seznamu tajnika SZDGPMŽ. Izpolnjevati pa morajo tudi naslednje kriterije :

- Članom društev oz. klubov, ki so s svojim aktivnim dolgoletnim delom doprinesli k uspešnim organizacijam mednarodnih, državnih in specialnih razstav pod okriljem SZDGPMŽ.

- Gojiteljem, ki so dosegali vrhunske rezultate na razstavah najvišjega ranga in so s svojo prisotnostjo na teh tekmovanjih častno predstavljali SZDGPMŽ.

- Članom, ki so aktivno in tvorno sodelovali pri delu organov, sekcij ter komisij pri SZDGPMŽ.

- Članom, ki so se angažirali pri širitvi in popularizaciji novih pasem v naši državi ter s tem pripomogli k večji pestrosti razstav.

- Članom, ki so s svojim nesebičnim delovanjem pripomogli k rasti matičnega društva ter prispevali svoj delež pri dvigu kvalitete vzgoje pasemskih malih živali.

- Članom, ki so se zavzemali za zgledno sodelovanje s sekcijami in vodstvom SZDGPMŽ.

- Članom, ki so s svojim gojiteljskim in strokovnim delom pripomogli pri ohranjanju in popularizaciji slovenskih avtohtonih pasem v Sloveniji, kakor tudi v tujini.

- Članom, ki so s svojimi strokovnimi prispevki v publicistiki in spletu prispevali k dvigu kakovosti gojiteljske dejavnosti ter prepoznavnosti SZDGPMŽ.  

 

12. člen

Letno se lahko podeli največ 8 zlatih značk 1. stopnje. Imena dobitnikov priznanj se lahko objavi v glasilu SZDGPMŽ in drugih sredstvih javnega obveščanja.   

 

13. člen

Finančna sredstva za zlate značke in diplome priskrbi SZDGPMŽ, za bronaste in srebrne značke pa društva oz. klubi. Bronaste in srebrne značke ter pripadajoče diplome društva naročajo pri blagajniku SZDGPMŽ. Blagajnik je dolžan naročeno število značk poslati po pošti, pri tem pa mora dosledno upoštevati 3.člen tega pravilnika.

Vsa društva oz. klubi morajo imeti poravnane obveznosti do SZDGPMŽ za preteklo leto. 

 

14. člen

Pravilnik vstopi v veljavo takoj, ko ga potrdi skupščina SZDGPMŽ.    

 

 

 

Predsednik SZDGPMŽ :   Marjan Ernestl                                                               

 

Tajnik SZDGPMŽ :   Peter  Podvršnik            

PLAKETA ANTONA LEHRMANA

Na podlagi 7. člena Pravil Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali je skupščina SZDGPMŽ na svoji seji 19.4. 2009 v Marija Gradcu sprejela :                                       

 

                                                   PRAVILNIK              

                          o podeljevanju Plakete Antona Lehrmana                   

 

1. člen

Plaketa Antona Lehrmana se podeljuje izključno društvom, klubom ter posameznikom, članom Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali. 

 

2. člen

Plaketa Antona Lehrmana (v nadaljnjem besedilu Plaketa) se podeli vsako leto na letni skupščini Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih živali ( v nadaljnjem besedilu SZDGPMŽ).  

 

3. člen

Vsako leto se lahko podeli do 4 plakete in to :

- posameznikom 2 do 3,

- društvom oz. klubom 1 do 2.

Plaketa se lahko podeli največ trikrat, vendar mora med eno in drugo podelitvijo preteči najmanj 10 let. 

 

4. člen

Komisija za priznanja in nazive mora objaviti razpis najmanj 90 dni pred letno skupščino SZDGPMŽ. V razpisu morajo biti navedeni pogoji za pridobitev priznanja, ki so v skladu s tem pravilnikom. Predlogi se morajo nanašati izključno na vsebino tega pravilnika ter na člene objavljene v razpisu. 

 

5. člen

Predloge za Plaketo lahko v pisni obliki poda društvo, klub, posamezni člani organov in teles SZDGPMŽ ali člani Upravnega odbora SZDGPMŽ. O pisnih predlogih razpravlja Komisija za priznanja in nazive pri SZDGPMŽ ter o svojih sklepih obvesti Upravni odbor SZDGPMŽ najmanj  45 dni pred letno skupščino SZDGPMŽ. 

 

6. člen

O dodelitvi Plakete odloča Upravni odbor SZDGPMŽ na predlog Komisije za priznanja in nazive pri SZDGPMŽ. Potrditev predlogov Komisije za priznanja mora UO SZDGPMŽ opraviti najmanj 30 dni pred svojo letno skupščino.  

 

7. člen

Komisija za priznanja pri SZDGPMŽ je dolžna obravnavati vse pisne predloge, ki so prispeli v roku določenim v razpisu. V kolikor je predlog pomanjkljiv oz. ni dovolj utemeljen se z obrazložitvijo zavrne ter se s potrebnimi dopolnitvami obravnava v naslednjem letu, kar pa ne zadrži ponovnega zahtevka. 

 

8. člen

Predlog mora vsebovati :

Za posameznika :

- podatke o predlagatelju,

- podatke o predlaganem kandidatu ( osebne podatke, naslov, letnico njegove vključitve v društvo,

- pregled njegovega dosedanjega dela ter zaslug za društvo ali Zvezo,

- pregled njegovih gojiteljskih dosežkov, navedbo njegovih dosedanjih priznanj ... ).

Za društvo ali klub :

- podatke o predlagatelju,

- podatke o predlaganem društvu ali klubu ( naslov , leto ustanovitve, število članov, notranjo organiziranost, število aktivnih sekcij v društvu oz. klubu, pregled prireditev, ki jih je društvo v preteklosti organiziralo, navedbo njenih članov, ki so sodelovali v delu Zveze ali v njenih organih ter komisijah, uspehi, ki jih je društvo doseglo na gojiteljskem področju, navedba do sedaj prejetih priznanj s strani Zveze kakor tudi s strani KS ali občine iz katerega društvo izhaja ...).  

 

9. člen

Plaketa se podeli društvom, klubom in posameznikom, ki izpolnjujejo naslednje kriterije :

Posameznim članom društev ali klubov, ki so člani SZDGPMŽ in so se v preteklosti       izkazali :

- kot uspešni organizatorji razstav pod okriljem Zveze,

- kot vrhunski gojitelji, ki so dosegali uspehe na evropskih, mednarodnih ter specialnih razstavah,

- kot gojitelji novih pasem v slovenskem prostoru,

- kot člani SZDGPMŽ, ki so nas častno zastopali na razstavah v tujini,

- kot gojitelji slovenskih avtohtonih pasem z dolgim in uspešnim stažem,

- kot primer vzornih gojiteljev, ki so vedno upoštevali Etični kodeks gojiteljev,

- kot člani v vodstvu Zveze, njenih organih in komisijah,

- kot publicisti s svojimi članki v strokovni literaturi, internih in javnih  glasilih ter spletu,

- kot predstavniki Zveze na evropskih konferencah,razstavah,seminarjih ali ocenjevanjih,

- kot avtorji ali sooblikovalci vzornikov, pravilnikov in aktov na nivoju Zveze,

- kot dolgoletni gojitelji, ki so permanentno razstavljali svoje živali doma in v tujini,

- kot povezovalni faktor med društvi, klubi in Zvezo.

Društvom, klubom in regijskim zvezam, članicam SZDGPMŽ, ki so se izkazali :

- kot  organizatorji največjih razstav pod okriljem Zveze,

- kot  povezovalci gojiteljskega dela med društvi in Zvezo,

- kot  ustanovitelji novih sekcij v društvu in kot udeleženci v delu sekcij na nivoju Zveze,

- kot  pobudniki novih specialnih razstav pod okriljem Zveze,

- kot  sodelavci pri organizaciji mednarodnih in  državnih razstav,

- kot vzorniki ostalim društvom pri spoštovanju Pravil  in Etičnega kodeksa gojiteljev,   

 

10. člen

Za dodelitev Plakete Antona Lehrmana mora predlagani posameznik  zadostiti vsaj sedmim kriterijem navedenih v 9. členu tega pravilnika. Predlagane regijske zveze, društva ali klubi pa morajo zadostiti vsaj štirim kriterijem navedenih v 9. členu tega pravilnika !

Za predlagane posameznike je zaželeno, da so nosilci zlate značke Antona Lehrmana , ni pa to pogoj. Če je predlagani kandidat s svojim delom izredno pripomogel pri delovanju Zveze, njenih organov in komisij ali je kot predstavnik Zveze prispeval pomemben delež pri prepoznavnosti SZDGPMŽ ter deloval na strokovnem področju, se mu lahko podeli PlaketoAntona Lehrmana.   

 

11. člen

Plaketo na svečanosti ob zaključku letne skupščine podeli predsednik ali eden od podpredsednikov  SZDGPMŽ. Imena dobitnikov tega priznanja se lahko objavi v internem glasilu ali v drugih sredstvih javnega obveščanja. 

 

12. člen

Plaketa je izdelana iz kakovostnega papirja in je uokvirjena. Vsebuje naslov Zveze, ime prejemnika ter podpis predsednika in tajnika Zveze. 

 

13. člen

Tajnik Zveze vodi evidenco podeljenih plaket s podatki vseh prejemnikov. 

 

14. člen

Za uresničevanje tega Pravilnika zagotovi finančna sredstva SZDGPMŽ s svojim finančnim planom. 

 

15. člen

Pravilnik vstopi v veljavo, ko ga potrdi skupščina SZDGPMŽ.

 

 

Predsednik SZDGPMŽ: Marjan  Ernestl                                                      

 

Tajnik SZDGPMŽ : Peter  Podvršnik 

MEDALJA EE

                                               PRAVILNIK

                   O PODELJEVANJU EE MEDALJ

                                                  1. člen

Medalja Evropske zveze (v nadaljevanju EE medalja), se podeljuje najuspešnejšim gojiteljem članom SZDGPMŽ po posameznih sekcijah za preteklo razstavno leto. Medalje EE se podelijo na letni skupščini SZDGPMŽ, če to ni izvedljivo pa ob zaključku državnih oz. mednarodnih razstav v Sloveniji.

                                                   2. člen

Medalje podelijo vodje sekcij pri SZDGPMŽ. O dobitnikih medalj se vodi poseben register, za katerega sta zadolžena tajnik SZDGPMŽ in vodja posamezne sekcije.

 

                                                    3. člen

Pri podeljevanju EE medalje se morajo upoštevati naslednji kriteriji:

- doseženi nazivi na razstavah,

- število razstavljenih pasem,

- število razstavljenih avtohtonih pasem,

- število razstavljenih pasem, ki se prvič razstavljajo v Sloveniji

                                                     4. člen

Vse postavke naštete v 3. členu tega pravilnika se točkujejo. V ta namen vodje sekcij v društvih in klubih izpolnijo obrazec, ki ga predpiše UO SZDGPMŽ ter ga pošljejo vodjem sekcij pri Zvezi po končani koledarski razstavni sezoni. Vodje sekcij pri Zvezi so dolžni do letne skupščine SZDGPMŽ na osnovi predloženih obrazcev določiti prejemnika EE medalje ter tudi drugo in tretje uvrščenega posameznika, ki ju sekcija nagradi z medaljo SZDGPMŽ za osvojeno 2. in 3. mesto.

                                                     5. člen

Seznam najboljših petih gojiteljev za preteklo razstavno leto vodje sekcij vnesejo v letno poročilo SZDGPMŽ. Imena dobitnikov medalj se lahko objavi v internem glasilu in ostalih javnih občilih.

                                                     6. člen

Pri točkovanju se upoštevajo naslednje vrste razstav:

- društvene in klubske,

- meddruštvene (če sodelujejo 3 društva ali več in je razstavljeno najmanj 150 živali po posamezni sekciji),

- regijske-pokrajinske, (če sodeluje 6 društev ali več in je razstavljeno najmanj 200 živali v posamezni sekciji),

- specialne razstave pod okriljem SZDGPMŽ,

- mednarodne razstave pod okriljem SZDGPMŽ, če sodelujejo vsaj tri države,

- državne razstave,

- evropske razstave.

                                                      7. člen

razstava                       PP                  KP/DP                                opomba

društvena/klubska          1                      2

meddruštvena                2                      4

regijska                         4                      8

- superpokal     20 (1. mesto), 15 (2. mesto), 10 (3. mesto)        posamezno

- pari               30 (diamantni par), 20 (zlati par) 10 (KPpasme)

- samci                          5                     10                               Diam.(30) Zlata(20)

državna                        10                     20                               Diam.(50) Zlata(30)

mednarodna                  10                    20                               Diam.(50) Zlata(30)

evropska   50 (častna nagrada), 100 (PP), 200 (KP oz. evropski mojster)

 

Za razstavno sezono, v kateri se organizira evropska razstava, je prvi kriterij uspešnosti število dosežkov na evropski razstavi (častne nagrade, prvaki, kolekcije). V primeru izenačenosti dveh kandidatov, je naslednji kriterij uspešnost na domačih razstavah.

Prvak barve in kolekcija se pri golobih točkuje enako kot prvak pasme oz. kolekcija prvakov v ostalih sekcijah. Ta točkovni kriterij velja za vse razstave.

                                                      8. člen

Točkovanje ostalih kriterijev :

- Vsaka razstavljena pasma na razstavah pod okriljem SZDGPMŽ = 2 točki,

- Vsaka razstavljena pasma, ki je prvič na razstavah pod okriljem SZDGPMŽ = 5 točk,

- Vsaka razstavljena avtohtona pasma na razstavah pod okriljem SZDGPMŽ = 5 točk.

 

                                                      9. člen

Podelijo se lahko tudi priznanja za najboljše gojitelje po sekcijah v društvih in klubih. Priznanja zagotovijo in podelijo UO društev ali klubov na svojih občnih zborih.

                                                      10. člen

Vodje sekcij pri SZDGPMŽ rezultate posameznih razstav preverijo na podlagi ocenjevalnih listov, ki se hranijo pri sodniškem zboru ali na osnovi razstavnih katalogov z vpisanimi ocenami in nazivi, ki jih vodjem sekcij dostavijo organizatorji razstav. Vodje sekcij so obvezno dolžni preveriti rezultate vsaj petih najboljših gojiteljev.

                                                       11. člen

Rezultate prvih dvajsetih gojiteljev morajo vodje sekcij pri SZDGPMŽ posredovati vodjem sekcij pri društvih najmanj 40 dni pred letno skupščino SZDGPMŽ.

                                                        12. člen

Pisne pritožbe na uvrstitev so možne največ 8 dni po uradni objavi vodje sekcije pri Zvezi ostalim društvenim vodjem. O pritožbi odloča tričlanska komisija, ki jo sestavljajo vodje sekcij pri društvih. Komisijo za posamezno sekcijo izvolijo vodje sekcij društev na svojem rednem sestanku.

Utemeljena pritožba se mora obravnavati največ 14 dni po prejemu, sklep komisije o pritožbi je potrebno pisno poslati predlagatelju v roku 7 dni.

                                                         13. člen

Pravilnik je enoten za vse sekcije pri SZDGPMŽ.

                                                          14. člen

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi skupščina SZDGPMŽ.

 

Predsednik SZDGPMŽ: Mihael Benetek

Tajnik SZDGPMŽ: Peter Podvršnik

 

Popravljen pravilnik je bil potrjen na skupščini SZDGPMŽ 16.6. 2013.

 

 

 

TETOVIRANJE PASEMSKIH KUNCEV

Slovenska zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali

Sekcija za kunčerejo

 

 

PRAVILNIK O TETOVIRANJU KUNCEV V SLOVENIJI

 

 

1. člen

 

Tetoviranje ima namen označevanja kuncev, kateri so potomci tetoviranih staršev vpisanih v matično knjigo društva.

 

2. člen

 

Tetoviranje vrši matičar v društvu gojiteljev malih živali, ki ga imenuje (izvoli) izvršni odbor društva. Ime matičarja, s točnim naslovom, morajo društva tekoče poročati vodji kunčerejske sekcije pri Zvezi društev gojiteljev pasemskih malih živali Slovenije, kateri vodi seznam matičarjev.

 

3. člen

 

Zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali Slovenije mora novoimenovanemu matičarju dostaviti pravilnik o tetoviranju.

 

4. člen

 

Matičar naj bi bil sodnik za kunce, sodniški pripravnik, veterinar ali vsaj gojitelj kuncev z dolgoletnimi izkušnjami, ki pozna pasemske značilnosti kuncev. Poznati mora vzrejne predpise in ?Slovenski vzornik pasemskih kuncev?.

 

5. člen

 

Ko samica skoti je gojitelj dolžan v roku 20 (dvajset) dni poslati matičarju pravilno izpolnjeno ?Prijavo legla?.

 

6. člen

 

Matičar mora v roku do 90 (devetdeset) dni po skotitvi mladiče tetovirati. Če se pri tetoviranju ugotovi, da leglo ni čistokrvno, ali da imajo živali telesno hibo, se jih ne tetovira. V dvomljivih primerih se matičar posvetuje s sodnikom za kunce.

 

7. člen

 

Tetoviranje se vrši na sledeči način:

- v levi uhelj, od korena uhlja proti vrhu: številka meseca in zadnji dve številki leta kotitve,

- v desni uhelj, od vrha uhlja proti korenu: znak društva (številki) in matično številko pod katero je kunec vpisan v matično knjigo društva.

Ko smo v tetovirna klešča vstavili potrebne številke, jih najprej vtisnemo na odrejeno mesto na rodovniškem listu, da preverimo pravilnost zaporedja številk. Zatem očistimo uhelj z vato namočeno z alkoholom, s tetovirnimi kleščami vtisnemo oznako, namažemo s tetovirno pasto, ki jo z drgnjenjem vtremo v tetovirne luknjice.

Pri tetoviranju moramo paziti, da je vrstni red v prijavah legla tekoč po številkah in po spolih.

 

8. člen

 

Vsi kunci, ki imajo rodovniške čistokrvne starše in imajo vse značilnosti pasme, se tetovirajo ne glede na mesec skotitve.

 

9. člen

 

Tetoviranje kuncev, ki so potomci netetoviranih staršev, se vrši na željo lastnika, pod istimi pogoji kot za mladiče iz redne evidence, s tem da se v desni uhelj za številko društva vstavi ?0?. Takšno tetoviranje mora matičar v matični knjigi posebej označiti.

 

10. člen

 

Rodovniki se izdajajo na zahtevo gojitelja, tako da ni potrebno pisati vseh rodovnikov, kjer pa društvo sklene da se le ti pišejo, jih je matičar dolžan v roku 30 (trideset) dni dostaviti gojitelju.

 

11. člen

 

Po opravljenem tetoviranju matičar dopolni (izpolni) oba obrazca v prijavi legla, gojitelj pa poravna matičarju stroške v višini po dogovoru ali sklepu društva.

 

12. člen

 

Matičar mora matično knjigo voditi tekoče, tako kot je tetoviral kunce. Po vsakem zaključku leta predloži knjigo na vpogled izvršnemu odboru društva, ki jo z overitvijo za minulo leto tudi zaključi.

V novem tekočem letu se matična knjiga začne ponovno s tekočo številko 1.

 

13. člen

 

Matičar mora po vsakem zaključenem letu, do 31. januarja prihodnje leto, poslati vodji kunčerejske sekcije pri Zvezi društev gojiteljev pasemskih malih živali Slovenije poročilo z naslednjimi podatki:

- skupno število tetoviranih kuncev,

- število tetoviranih kuncev po pasmah,

- število tetoviranih kuncev z dodatno oznako ?0?,

- število plemenskih kuncev v društvu za minulo in tekoče leto (čim točnejšo oceno skupnega števila).

Če vodja kunčerejske sekcije pri Zvezi sam razpiše anketo o zbiranju še drugih in teh podatkov, potem podatkov iz tega člena ni potrebno še posebej pošiljati.

 

14. člen

 

Vsa društva, ki so včlanjena v Zvezo društev gojiteljev pasemskih malih živali Slovenije, prijavijo kakšno oznako društva ima kunec v desnem uhlju. Če to oznako spreminjajo se morajo prej posvetovati z vodjo kunčerejske sekcije pri Zvezi. Enako so dolžna storiti tudi novoustanovljena društva.

 

15. člen

 

Kunci novih pasem ali pasem v nastajanju, ki niso navedene v Vzorniku za ocenjevanje pasemskih kuncev, toda so v fazi predstavljanja javnosti oz. priznavanja, se lahko tetovirajo v skladu s tem pravilnikom, s to razliko, da se namesto številke društva (npr. 25) vtetovirata dve ničli (00). Vse ostalo označevanje (mesec, leto in zaporedna številka v društvu) je enako kot za priznane pasme. Tako označene živali se v matično knjigo vpiše z rdečo barvo. S priznanjem pasme v Vzorniku za ocenjevanje kuncev se živali začnejo označevati v skladu s predpisi.

 

16. člen

 

Pravilnik je bil sprejet na seji Zveze dne 13.1.1996 in stopi v veljavo takoj. 15. člen je bil na novo dopolnjen na sestanku sekcije za kunčerejo dne 14.06.2001.